چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب‌های شهری

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب‌های شهری

اهداف كنفرانس:

-ارتقاء توسعه و ترويج دانش مديريت و مهندسي سيلاب
-تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصين حوزه سيلاب پيرامون توسعه و بكارگيري تكنيك‌هاي نوين مديريت، مهندسي و همزيستي با سيلاب
-شناخت نقاط ضعف و كاستي‌هاي مواجهه با سيلاب در حوزه‌هاي دانشي و عملياتي
-معرفي آخرين دستاوردها و تجربيات پژوهشي و كاربردي در زمينه‌هاي مختلف حوزه سيلاب

 

محورهاي كنفرانس:

 توسعه و سيل
-از دست رفتن آبخوان‌ها و افزايش رويداد سيل
-الگوي توسعه شهري مبتني بر تقابل با سيل و مشكلات آن
-الگوي توسعه شهري سازگار با فعاليت‌هاي اكوسيستم و امتياز آن
-رويداد سيل به‌عنوان يكي از اجزاي ديناميك اكوسيستم
-تجربه‌ها و درس آموخته‌هاي ملي و بين‌المللي در مديريت سيلاب شهري
-سيل و مديريت جامع منابع آب


 شناخت كمي و كيفي سيل
-شبيه‌سازي سيل و ايرادهاي مدل‌هاي شبيه‌سازي سيلاب‌هاي شهري براي كاربرد در شرايط اقليم شهرهاي ايران
-پايش سيستم‌هاي مديريت سيلاب شهري
-سيستم‌هاي كنترل و هدايت سيلاب شهري
-تغيير اقليم و اثرات آن در وقوع رويداد سيل
-شبيه‌سازي جريان‌هاي واريزه‌اي
-سيستم‌هاي كنترل و هدايت جريان‌هاي واريزه‌اي


 مديريت رويداد سيل (پيش‌بيني، پيش‌گيري، كاهش آسيب)
-مديريت كاربري اراضي، برنامه‌ريزي شهري و شهرسازي
-مديريت رودخانه‌ها و سيلاب شهري
-سيستم‌هاي هوشمند پيش‌بيني و هشدار سريع سيل
 
 مديريت بحران سيل پس از وقوع
-آموزش و آگاهي‌رساني و نقش آن در مديريت بحران سيلاب شهري
-تدوين برنامه عملياتي مديريت سيلاب شهري (Action Plan)
-نقشه‌ي خطرپذيري سيل و مسايل مترتب با آن
-ارزيابي و آسيب‌سنجي خطر سيلاب و راهكارهاي تعديل آن
-بازسازي و بازتواني بعد از وقوع سيلاب
-آمادگي مقابله و نقش سازمان‌هاي امدادي-خدماتي (آتش‌نشاني، امداد و نجات، مراكز درماني و ...) در مديريت بحران سيل
-اثر سيل بر زيرساخت‌هاي توسعه شهري (شبكه حمل‌ونقل، تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات)
 

مهرناز محافل

مهرناز محافل

  • گوینده و مجری

نظرات