همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد

همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد

محورهاي همايش:

محور هاي مهندسي شيمي
  مهندسي فرايند
  مهندسي پليمر
  مهندسي داروسازي
 مهندسي صنايع پتروشيمي
 مهندسي صنايع غذايي
 مهندسي بهره برداري از منابع نفتي
 مهندسي صنايع گاز
 فراوري و انتقال گاز
 جمع آوري و تهيه گاز
 مهندسي طراحي فرايندهاي نفتي
 مهندسي صنايع شيميايي
 بيوتكنولوژي
 مهندسي محيط زيست
 نانو تكنولوژي
 مخازن هيدروكربري
 مهندسي صنايع نفت و گاز
 صنايع شيميايي معدني
 مهندسي صنايع پالايش
 مهندسي صنايع سلولزي
 مهندسي طراحي فرايندها
مهندسي كاتاليست
مهندسي ترموسنتيك
 سينتيك و ترموديناميك
 
 
محور هاي مهندسي مواد

 
مشخصه يابي مواد
مشخصه يابي فيزيكي، شيميايي و ساختاري
مشخصه يابي مكانيكي
تغييرفرم، آسيب، خستگي وشكست در مواد 3rd
رفتار ديناميكي مواد
ميكروسكوپ الكتروني و طيف سنجي
پراش و پراكندگي پرتو ايكس و نوترون
ميكروسكوپ و طيف سنجي پروب روبشي
تكنيك هاي تصويربرداري
ساخت و توليد، مباحث صنعتي، فنون اندازه گيري و استانداردها
 طراحي، مهندسي و ساخت و توليد به كمك كامپيوتر
 ريخته گري و انجماد
  فرآيندهاي مدلسازي دقيق
 جوشكاري و فرآيندهاي اتصال
 فرآيندهاي شكل دهي مكانيكي
  متالورژي پودر
 عمليات حرارتي
  فرآيندهاي برشكاري و ماشينكاري
  آزمون هاي غيرمخرب
 ساخت و توليد به كمك ليزر
  علم و مهندسي سطح  
  پوشش ها و لايه هاي نازك
  پوشش هاي تريبولوژيكي: مقاوم در برابر سايش
  پوشش هاي سخت و فوق سخت
 خوردگي و حفاظت در دماي بالا
  كاتاليست ها
 الكتروشيمي
 عمليات سطحي: توپوگرافي و بافت نگاري
 علم و مهندسي مواد محاسباتي (مدلسازي و شبيه سازي)  
  مدلسازي نمودار فازي، ترموديناميك و سينتيك محاسباتي
 اصول و مدلسازي فراوري مواد
  استحاله فازي و تغييرات ريزساختاري
  مدلسازي مواد در مقياس هاي طولي مختلف
 
طراحي و توليد مواد پيشرفته
  مواد نيمه هادي و الكترونيكي
   اپتيك و اپتوالكترونيك
  تجهيزات و مواد فوتونيك
 مواد نورگسيل
  مواد پيشرفته براي كاربردهاي دما بالا
 مواد و سيستم هاي هوشمند
  فلزات و آلياژهاي سبك
  مواد كامپوزيتي و هيبريدي
  فلزات پيشرفته
  پليمرهاي پيشرفته
  سراميك هاي پيشرفته و مواد شيشه اي
  مواد آمورف و نامنظم
 استحاله فازي و تغييرات ريزساختاري
 زيست مواد
  مواد مورد استفاده در پيل هاي سوختي، باطري ها، انرژي خورشيدي، مواد ترموالكتريكي
 علم و فناوري نانو  
 نانومواد شامل نانوذرات، نانوبلورها، نانولوله ها، نانوسيم ها، نانوكامپوزيت ها، مواد نانومتخلخل
 نانوپوشش ها و فيلم هاي نانوساختار
 نانوزيست فناوري و نانو پزشكي
  نانوالكترونيك، اسپينترونيك، نانومغناطيس
  نانواپتيك، نانواپتوالكترونيك، نانوفوتونيك، پلاسمونيك
  نانوفناوري محاسباتي (مدلسازي و شبيه سازي)
  ساخت و توليد در مقياس نانو، مباحث صنعتي، انتقال فناوري، فنون اندازه گيري و استانداردها
 متالورژي استخراجي  
 هيدرومتالورژي
  پيرومتالورژي
  الكترومتالورژي
 آموزش و انتقال فناوري در مهندسي و علم مواد  
 آموزش و اشتغال
  مديريت كارآفريني
  ميراث فرهنگي و مباحث باستان شناسي در علم مواد
 راهبردهاي ارتباط صنعت و دانشگاه
  انتقال فناوري
  مديريت و راهبري در مهندسي مواد  
 طراحي صنعتي و چالش هاي ساخت و توليد
  كاربردهاي فناوري اطلاعات در بنگاه هاي اقتصادي ساخت و توليد
  سامانه هاي ساخت و توليد هوشمند
  مديريت ساخت و توليد و مديريت دانش
  الگوهاي جديد براي مديريت فناوري، راهبردهاي كسب و كار

 

نظرات