دومین همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت

دومین همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت

محورهاي همايش:

 

 مديريت مهندسي
 مديريت پروژه
 مديريت عرضه و تقاضا
مديريت مشتري
 مديريت جهادي
 مديريت فرهنگيِ اثربخش و مزاياي آن
مشاوره مديريت
 مديريت منابع انساني
مديريت سبز
مديريت علوم محيطي و انرژي
مديريت سيستم هاي اطلاعاتي
 مهندسي سيستم و تجزيه و تحليل
بحران و مديريت ريسك
تحقيق در عمليات و علم مديريت
تجارت الكترونيك
 مديريت پروژه
 كنترل كيفيت
 دولت الكترونيكي
تجزيه و تحليل سرمايه گذاري
 مديريت بازاريابي و فروش
مديريت دانش
 تصدي مديريت
 فرايند تصميم گيري
تجزيه و تحليل مورد نياز
 سيستم اطلاعات جغرافيايي
 نوآوري در فن آوري
مديريت حمل و نقل
 تجزيه و تحليل مالي
 نقش سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت بحراني
 اخلاق و كسب و كار
 نقش رسانه ها در بهبود فضاي كسب و كار
مديريت هزينه
كسب و كار هوشمند
 قوانين و الزامات
مديريت ارتباط
 تغيير مديريت
 آمار كسب و كار
 تجارت جهاني
كارآفريني
 مديريت فناوري اطلاعات
مديريت زمان
حمل و نقل - ترابري
 مديريت پشتيباني
رفاه اقتصادي
 اقتصاد مقاومتي, ويژگي ها و روش هاي دستيابي به آن
و  ساير مباحث وابسته به علوم مديريت

 

نظرات