کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم

کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم

محورهاي كنفرانس:

علوم تربيتي

تعليم و تربيت اسلامي
برنامه ريزي آموزشي
آموزش و پرورش ابتدايي
آموزش و پرورش پيش دبستاني
آموزش و پرورش دبستاني
آموزش و پرورش تطبيقي
آموزش و بهساي منابع انساني
آموزش بزرگسالان
مديريت و برنامه ريزي آموزش عالي
تكنولوژي آموزشي
برنامه ريزي درسي
تحقيقات آموزشي
مديريت آموزشي
آموزش الكترونيك
اخلاق اسلامي
محور آزاد مرتبط با كنفرانس


علوم روانشناسي

روانشناسي باليني
روانشناسي تربيتي
روانشناسي شخصيت
روانشناسي فرهنگي
روانشناسي اسلامي
روانشناسي صنعتي و سازماني
روانشناسي باليني كودكان  و  نوچوانان
روانشناسي عمومي
سنجش و اندازه گيري(روان سنجي)
فلسفه تعليم و تربيت
برنامه ريزي درسي
روانشناسي سلامت
روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي
مشاوره مدرسه
مشاور و راهنمايي(شغلي،خانواده،توانبخشي)
محور آزاد مرتبط با كنفرانس


علوم اجتماعي و فرهنگي

پژوهش علوم اجتماعي
علوم ارتباطات اجتماعي
مطالعات زنان و خانواده
اقتصاد
مديريت
مردم شناسي
جامعه شناسي
جمعيت شناسي
مددكاري اجتماعي
برنامه ريزي رفاه اجتماعي
 مطالعات راهبردي فرهنگ
مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي
 مطالعات فرهنگي و مديريت رسانه
آسيب شناسي اجتماعي
جامعه شناسي نابرابري هاي اجتماعي
رفاه اجتماعي
علوم اجتماعي و فرهنگي و توسعه پايدار
مديريت خدمات اجتماعي
مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي
زيست اخلاق اسلامي
مطالعات جوانان
فلسفه علوم اجتماعي
مديريت راهبردي فرهنگ
تبلبغ و ارتباطات اجتماعي و فرهنگي
فرهنگ و ارتباطات اسلامي
دانش اجتماعي مسلمين
 محور آزاد مرتبط با كنفرانس     


 حقوق

حقوق بين المللي عمومي و خصوصي
حقوق بين المللي كيفري
حقوق تجاري - اقتصادي بين المللي     
حقوق مالكيت معنوي
چالش هاي حقوقي در روابط بين الملل
حقوق هسته اي
حقوق محيط زيست
چالش هاي حقوقي وكالت در نظام بين المللي
چالش هاي حقوق اسلام با حقوق بين الملل
حقوق بين الملل بشر
حقوق انرژي
اهداف حقوق اسلامي
چيستي فلسفه ي حقوق
نقش عدالت در تفسير قوانين
ثابت و متغير در حقوق اسلامي
فلسفه ي مجازات در حقوق اسلامي
عدالت اجتماعي از طريق داده ها
حقوق اسلامي و عقل و ساير منابع
سير تحول و تطور تاريخي فلسفه ي حقوق
قراردادهاي بدون عوض در فقه و حقوق اسلامي
روش هاي فقه پژوهي فقيهان صاحب مكتب فقهي
وكالت در فقه ، حقوق و آثار آن 
وكالت دادگستري ، آسيب ها مشكلات و چالشها
وكالت دادگستري ، آسيب ها مشكلات و چالشها
اخلاق حرفه اي وكالت و حقوق شهر وندان 
حاكميت قانون و وكالت دادگستري
 استقلال منظر استانداردهاي حقوق بشر و قوانين داخلي ايران 
جايگاه نهاد وكالت در جامعه مدني 
حق داشتن وكيل در تظام حقوقي ايران 
تحليل نقاط ضعف و قوت لايحه جامع وكالت
محور آزاد مرتبط با كنفرانس
 

نظرات