همایش اصفهان ریزگردها و آلاینده ها

همایش اصفهان ریزگردها و آلاینده ها

محورهاي همايش:

اصفهان ريز گردها و آلاينده ها
فراخوان مقاله با موضوعات ذيل :
آلاينده هاي زيست محيطي – خشكسالي – آب – فرسايش
بررسي انواع آلاينده هاي آب و ارائه راهكارهاي مناسب جهت كنترل آلودگي ها
بررسي انواع آلاينده هاي هوا و ارائه راهكارهاي مناسب جهت كنترل آلودگي ها
بررسي انواع آلاينده هاي صنايع غذايي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت كنترل آلودگي ها
بهينه سازي مصرف انرژي با هدف كاهش آلودگي هوا
تحقيق و بررسي پيرامون ريز گردها ي داخلي و خارجي در اصفهان
بررسي تاثير آلاينده ها و ريز گردها بر گردشگري در اصفهان
بررسي تأثير آلاينده ها و ريز گردها بر آثار تاريخي اصفهان
رابطه آلاينده هاي هوا و ريز گردها در ايجاد تغييرات خلقيِ افراد
بررسي تأثير آلاينده ها و ريز گردها بر ساعات تربيت بدني مدارس و ارائه راهكارهاي مناسب
فرهنگ سازي و ترويج مسائل مختلف زيست محيطي مرتبط با پسماندهاي جامد با رعايت الگوي توسعه پايدار

نظرات