یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش  بین المللی خلیج فارس

یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس

محورهاوموضوعاتتخصصي:

-    محور فرهنگ، هنر و معماري خليج فارس
-    محور گردشگري خليج فارس
-    محور ابعاد سياسي، راهبردي و ژئوپلتيك خليج فارس
-    محور تاريخ و باستان شناسي خليج فارس
-    محور جغرافيا و محيط زيست خليج فارس
-    نام خليج فارس در اسناد، مكاتبات، قراردادها، نقشه ها و ساير مدارك سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي
-    گردشگري دريايي منطقه خليج فارس و نتايج فرهنگي و سياسي حاصل از آن
-    مطالعه تطبيقي توسعه صنعت گردشگري در شمال و جنوب حوزه خليج فارس
-    بازاريابي و تبليغات در جهت توسعه گردشگري ملي و بين المللي در حوزه خليج فارس
-    بررسي و معرفي اسناد سياسي و حقوقي با موضوع نام خليج فارس در معاهدات و مكاتبات بين المللي
-    بررسي عوامل دروني و بيروني همگرايي و واگرايي ساز در كشورهاي خليج فارس
-    بررسي سير تحولات سياسي و اجتماعي در كشورهاي حاشيه خليج فارس
-    سير تاريخي مداخلات كشورهاي بيگانه در خليج فارس؛ علل، ريشه ها
-    بررسي حكومت هاي باستاني و تاريخي در منطقه خليج فارس
-    بررسي و معرفي اسناد، مدارك و نقشه هاي تاريخي جزاير و بنادر خليج فارس (با تاكيد بر منابع غيرفارسي)
-    بررسي و معرفي نتايج حفريات باستان شناسي حوزه خليج فارس(با تاكيد بر حفريات و مطالعات باستان شناسان غيرايراني)
-    نقد و بررسي ديدگاه هاي مستشرقان و پژوهشگران جهاني درباره نام تاريخي خليج فارس
-    بررسي جغرافياي تاريخي خليج فارس در آثار جغرافيدانان و كارتوگرافان(با تكيه با جغرافيدانان و كارتوگرافان جهاني)
-    بررسي راهكارهاي همكاري هاي بين المللي كشورهاي حاشيه خليج فارس براي كاهش خطرات زيست محيطي موجود در خليج فارس
-    بررسي توسعه ساخت و سازهاي بي رويه حاشيه خليج فارس و تأثير آن بر تغيير نظام اكولوژيك منطقه
-    تأثير جهاني شدن بر تحولات فرهنگي و اجتماعي مردم كشورهاي منطقه خليج فارس

محورهاوموضوعاتتخصصي

-    محور فرهنگ، هنر و معماري خليج فارس
-    محور گردشگري خليج فارس
-    محور ابعاد سياسي، راهبردي و ژئوپلتيك خليج فارس
-    محور تاريخ و باستان شناسي خليج فارس
-    محور جغرافيا و محيط زيست خليج فارس
-    نام خليج فارس در اسناد، مكاتبات، قراردادها، نقشه ها و ساير مدارك سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي
-    گردشگري دريايي منطقه خليج فارس و نتايج فرهنگي و سياسي حاصل از آن
-    مطالعه تطبيقي توسعه صنعت گردشگري در شمال و جنوب حوزه خليج فارس
-    بازاريابي و تبليغات در جهت توسعه گردشگري ملي و بين المللي در حوزه خليج فارس
-    بررسي و معرفي اسناد سياسي و حقوقي با موضوع نام خليج فارس در معاهدات و مكاتبات بين المللي
-    بررسي عوامل دروني و بيروني همگرايي و واگرايي ساز در كشورهاي خليج فارس
-    بررسي سير تحولات سياسي و اجتماعي در كشورهاي حاشيه خليج فارس
-    سير تاريخي مداخلات كشورهاي بيگانه در خليج فارس؛ علل، ريشه ها
-    بررسي حكومت هاي باستاني و تاريخي در منطقه خليج فارس
-    بررسي و معرفي اسناد، مدارك و نقشه هاي تاريخي جزاير و بنادر خليج فارس (با تاكيد بر منابع غيرفارسي)
-    بررسي و معرفي نتايج حفريات باستان شناسي حوزه خليج فارس(با تاكيد بر حفريات و مطالعات باستان شناسان غيرايراني)
-    نقد و بررسي ديدگاه هاي مستشرقان و پژوهشگران جهاني درباره نام تاريخي خليج فارس
-    بررسي جغرافياي تاريخي خليج فارس در آثار جغرافيدانان و كارتوگرافان(با تكيه با جغرافيدانان و كارتوگرافان جهاني)
-    بررسي راهكارهاي همكاري هاي بين المللي كشورهاي حاشيه خليج فارس براي كاهش خطرات زيست محيطي موجود در خليج فارس
-    بررسي توسعه ساخت و سازهاي بي رويه حاشيه خليج فارس و تأثير آن بر تغيير نظام اكولوژيك منطقه
-    تأثير جهاني شدن بر تحولات فرهنگي و اجتماعي مردم كشورهاي منطقه خليج فارس

 

نظرات