همایش ملی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین

همایش ملی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین

همايش ملي مديريت خردمندانه فضاي سرزمين ۹تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ توسط معاونت وزارت راه و شهرسازي و دبيرخانه شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور با همكاري دو دانشگاه تهران و مازندران برگزار مي شود.

 

اهداف همايش:
-دسترسي به چشم‌اندازي روشن در خصوص مديريت خردمندانه فضاي سرزمين
-ارزيابي برنامه‌هاي ميان مدت و بلند مدت در مديريت فضاي سرزمين
-توجه به هم افزايي نقش بخش هاي مختلف حاكميت در مديريت منابع طبيعي و محيط مصنوع
-ترويج و آگاهي بخشي در خصوص چالش ها و راهبردهاي مديريت فضاي سرزمين
-بهره گيري از ظرفيت جامعه علمي به منظور مديريت خردمندانه و تحقق توسعه پايدار
-بررسي توزيع فعاليت و اسكان در پهنه سرزمين
-جامع نگري، دورانديشي، كل گرايي، كيفيت گرايي و سازماندهي فضاي كل كشور
-برقراري عدالت فضايي در پهنه سرزمين در جهت نيل به كارآيي بهينه
-تعيين چالش هاي برنامه ريزي و مديريت بهينه بهره برداري پايدار از فضاي سرزمين

 

محورهاي همايش:

-روندها و الگوهاي تغييرات كالبدي و زيست‌محيطي ( با تأكيد بر تغيير و تبديل كاربري زمين‌هاي كشاورزي و جنگلي) در شهرها و نواحي پيرا شهري با تأكيد بر استان‌هاي شمالي كشور

-روندها و چالش‏هاي جمعيت شناختي و جامعه‌شناختي مؤثر بر شكل‏گيري چالش‏هاي كالبدي و زيست‌محيطي

-روندها و چالش‏هاي اقتصادي و مالي مؤثر بر شكل‏گيري الگوي موجود مديريت فضاي سرزمين

-نقش نهادها و نظام‌هاي سياست‌گذاري، اجرا و كنترل طرح‌هاي توسعه شهري و منطقه‏اي (دولتي و عمومي) در مديريت خردمندانه فضاي سرزمين

-نقش طرح‌هاي ملي،منطقه‌اي و محلي در مديريت خردمندانه فضاي سرزمين

-تحليل نقش نظام‌هاي مديريت و حكومت‏ محلي و فرا‏محلي در شكل‏گيري الگوي موجود مديريت فضاي سرزمين.

-ماليه ناپايدار شهري و روستايي و تأثير آن بر روند فزاينده تبديل كاربري اراضي كشاورزي و جنگلي در سطوح شهري و پيرا شهري

-وجود تفرق در مديريت قلم رويي و نقش آن در شكل‏گيري الگوي موجود مديريت فضايي

-نقش نهادهاي جامعه مدني در مديريت خردمندانه فضاي سرزمين

نظرات