کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهر نشینی

کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهر نشینی

محورهاي كنفرانس:

اصول و مباني فكري و تئوريكي مهندسي و معماري شهرسازي و توسعه پايدار شهري

       مهندسي معكوس و مباحث چالش زاي شهري
       مهندسي عمران و بحران آب و انرژي
       مصالح و فن آوري هاي نوين در معماري
       معماري و هويت شهري معماري پايدار
       معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري
      انرژي هاي نو در معماري سبك شناسي معماري
       روش ها و فناوري هاي نو در در معماري
       تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري
      معماري و زيباشناختي شهري
       معماري پايدار و ساختمانهاي هوشمند
       معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
       معماري سنتي و اسلامي در معماري و شهرسازي منطقه
       استانداردسازي ،الگوها و شاخص هاي توسعه شهري پايدار
       شهر سبز و شهر سالم
       مهندسي انرژي و شهر
       مهندسي زيرساخت هاي شهري
      مهندسي معماري شهري
      طراحي الگو ايران اسلامي در معماري شهري
      مهندسي پسماندهاي شهري
       مهندسي ترافيك و حمل و نقل شهري
      مهندسي احيا و بازسازي بافت هاي فرسوده شهري
      مهندسي عمران شهري
       مهندسي ارزيابي اقليم شناسي  در ابعاد ماكركليماتولوژي و ميكر كلماتولوژي
      باستان شناسي وميراث شهري
       معماري ايراني وتوسعه پايدارشهري
      معماري ومحيط زيست
       معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
       بوم شناسي وزيبايي شناسي در معمار
       شهرسازي نوين و توسعه پايدار
       كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط   زيست
     ساير ايده هاي نوين مهندسي و معماري  در شهرسازي و توسعه پايدار شهري


فناوري ،تكنولوژي نوين و  شهرنشيني

       مدل هاي رياضي و فيزيكي و برنامه ريزي شهري
       شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
       نرم افزارهاي نوين و برنامه ريزي، طراحي و مديريت شهري
       شهرسازي، تكنولوژي و توسعه نوين شهري
       فضاي سايبري و شهرنشيني
       شهر فردا و شهر آينده
       شهرالكترونيكي
       تعاملات اجتماعي در فضاهاي شهري
       پست مدرن و مدنيت مدرنيته هويت شهري
       شهر اخلاق ،شهروند اخلاق مدار
        سنجش از دور وGIS  براي مكانيابي و كاربري شهري هاي
       تحليل تصاوير هوايي و ماهواره اي براي تهيه داده مكاني
     نقشه برداري كاربردي و كارتوگرافي  ، سيستم هاي اطلاعات مكاني شهري


سنجش از دور و فتوگرامتري

       HSE در شريان هاي حياتي و مديريت شهري
     نقش مديريت ريسك و بحران در توسعه شهري :
       مخاطرات طبيعي و راه كارهاي كاهش خطرپذيري DRR
      ارتقاء تاب آوري ملي به موازات ارتقاء جايگاه حكومت هاي محلي و تاب آورسازي شهرها MCR
       مدل هاي رياضي و فيزيكي و برنامه ريزي شهري
       مديريت منابع انساني و برنامه ريزي شهري


جغرافياي شهري و شهرنشيني

       جغرافياي شهري وآمايش سرزمين
       جغرافيا شهري ومديريت جامع شهري
       اكولوژي شهري
       مكاتبي جغرافياي شهري و شهرنشيني
     جغرافياي شهري و برنامه ريزي محيط زيستي
       جغرافياي شهري و برنامه ريزي مسكن
       جغرافياي شهري و برنامه ريزي آمايش سرزمين
       جغرافياي شهري و  برنامه ريزي بافت فرسوده
      جغرافياي شهري و كاربري اراضي شهري
       جغرافياي شهري و آلودگي هوا
       جغرافياي شهري و آلودگي صوتي


آسيب شناسي شهري و شهرنشيني امروز و فردا

       مهاجرت و شهرنشيني
       اسكان هاي غير رسمي و شهرنشيني
     فرهنگ شهر نشيني
       شهروند و حقوق شهروندي
       روانشناسي محيطي
       آسيب شناسي اجتماعي و شهرنشيني
       اعتياد و شهرنشيني
       سرقت و شهرنشيني
      اختلاف خانوادگي  و شهرنشيني
       طلاق و شهرنشيني
       همسرآزاري و شهرنشيني
       كودك آزاري و شهرنشيني
       قتل و شهرنشيني
       خودكشي و شهرنشيني
       تكدي گري و شهرنشيني
      دختران فراري و شهرنشيني
       الكليسم و شهرنشيني
       فرقه هاي منحرفه و شهرنشيني
       اجاره آپارتمان يك روزه و شهرنشيني
       دوردور خياباني و مزاحمت خياباني شهرنشيني
       احتكار و گرانفروشي شهري
      فخرفروشي مدرن و شهرنشيني
       فقر فرهنگي و شهري
       فقر اقتصادي و شهرنشيني
      كودكان خياباني و شهرنشيني
      كارتون خوابي و شهرنشيني
       قاچاق و شهرنشيني
      اراذل و اباش و شهرنشيني
       وانداليسم شهري
       مدگرايي و شهرنشيني
      حجاب و عفاف و شهرنشيني
       دين مداري در  شهرنشيني
      فرهنگ ترافيك شهرنشيني
       فرهنگ آپارتمان نشيني شهري
       فرهنگ همسايگي شهرنشيني
       فرهنگ آداب و انضباط اجتماعي و شهرنشيني
       آسيب شناسي رواني و شهرنشيني
      الزايمر و شهرنشيني
       افسردگي و شهرنشيني
      پرخاشگري و شهرنشيني
       آسيب شناسي جسمي و شهرنشيني
      ناراحتي قلبي و شهرنشيني
      ناراحتي تنفسي و شهرنشيني
       چاقي شهروندان و شهرنشيني
       ديابت و شهرنشيني
       كم تحركي و شهرنشيني


جغرافياي ژئوپلتيك و امنيت  و شهرنشيني

  جغرافياي سياسي فضاي شهري
       گشت امنيت اخلاقي و شهرنشيني
       جغرافياي سياسي و شهرداريها و شوراهاي شهر
       انتخابات و آسيب شناسي كالبدي و اجتماعي شهري
       جغرافياي سياسي و مديريت شهري
       بيكاري شهري و آسيب شناسي پيامدهاي آن
      جواني جمعيت شهر و چالش هاي پيش رو شهر
     اوقات فراغت شهري و امنيت شهروندان
       انتخابات و آسيب شناسي كالبدي و اجتماعي شهري
       اشتغال و زندگي شهري
       فاصله طبقاتي شهرنشيني و چالش هاي ناشي از آن
       مدرنيته و مصرف گرايي شهري
       ماهواره و شهروند و شهرنشيني
       اينترنت ،شهروند و شهرنشيني
      شهرهاي ساحلي و امنيت
      شهرهاي مرزي و امنيت
       پدافند غير عامل در شهر
       توسعه پايدار شهري، عدالت و برنامه‌ريزي فضايي
       نابرابريهاي اجتماعي و عدالت فضايي در شهر
       جغرافياي فمينيستي و عدالت شهري
       جغرافياي سياسي شهر الكترونيك
       امنيت شهري و فناوريهاي نوين
       شهر مجازي و مديريت شهري
       جهاني شدن و سياه چاله هاي شهري
       جهاني شدن و كلانشهرهاي جهاني
       حاكميت محلي، روابط بين المللي و ديپلماسي شهري
       شهر و سياست هاي بين الملل
       اقتصاد سياسي شهر و آسيب هاي اجتماعي
      مطبوعات و رسانه ها و شهرنشيني 


گردشگري و توسعه شهري

  گردشگري و ايده نوين پليس گردشگر،امنيت گردشگر
       گردشگري و محيط زيست و شهرنشيني
       ارزيابي طرحهاي توسعه جهانگردي
       گردشگري،ميراث شهري ومعماري منظر
     تحليل‎رفتاري‎جهانگردي‎وتعامل‎فرهنگي
       كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در مديريت توريسم   وگردشگري
       نقش سازمان هاي متولي در توسعه پايدار گردشگري
      گردشگري و جغرافياي شهري و شهرنشيني
  گردشگري و مدل هاي اقليمي
     گردشگري روستايي،شهري،اكوتوريسم ،ژئوتوريسم
     گردشگري و توسعه پايدار
       تغييرات آب و هوايي و گردشگري
       گردشگري، ارتباطات،آموزش
       گردشگري ورزشي،سلامت
       گردشگري شهري،تبادل فرهنگي
       گردشگري شهري،تهاجم فرهنگي
       گردشگري شهري،آسيب شناسي شهري
       گردشگري شهري و آسيب شناسي فرهنگي ،اجتماعي و ديني
       گردشگري شهري و امنيت گردشگران
       گردشگري شهري و امكانات زيرساختي شهر
       گردشگري شهري و بازاريابي
       ساير ايده هاي نوين در زمينه گردشگري،ميراث فرهنگي  و توسعه پايدار


مخاطرات طبيعي و شهر

       ناپايداري شهر و عوامل موثر
       زمين لرزه و شهر
       سيلابهاي شهري
       تغييرات اقليمي و شهر
       خشكسالي و شهر
       ال نينو و آينده زيست شهر
        هيدروژئومورفولوژي و شهر
       فن آوري جديد علوم زمين
       رانش و لغزش و رشد  شهر
       تغيير اقليم و پيامدهاي آن بر منابع طبيعي
       تغييراقليم و اثرات زيست بومي آن
       تغيير اقليم و پيامدهاي آن بر سكونتگاهاي انساني
      تغييرات اقيمي و  كشاورزي،صنعت و خدمات
       آسيب پذيري و خسارات اقتصادي ناشي از يك مخاطره طبيعي، برنامه ريزي بازتواني


علوم طبيعي، علوم محيط زيست و شهرنشيني

       منابع طبيعي و شهرنشيني
       جنگل و مرتع و رشد شهري
       زمين هاي كشاورزي و رشد شهري
       آلودگي محيط زيست شهري
       منابع آب و خاك
  شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
       ارزيابي اثرات محيط زيستي شهري
       مديريت يكپارچه پسماند شهري
       مديريت پسماند هاي عادي، شهري، روستايي و نخاله هاي ساختماني
       مديريت پسماند هاي صنعتي، و...شهر
       بازيابي انرژي از پسماند شهري
      اقتصاد محيط زيستي شهري
       حقوق زيستي محيطي شهر
       مهندسي كشاورزي و توسعه شهري :
       كشاورزي ارگانيك و پايدار
       هواشناسي و بيوتكنولوژي كشاورزي
       زمين‌شناسي اقتصادي شهري
       ژيو فيزيك و رشد و توسعه شهر
       زمين ‌شناسي منابع انرژي و شهر
       اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
     شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
       اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها
       كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محيط زيستي
  تغيير اقليم ومحيط زيست

نظرات