همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی

همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی

محورهاي همايش:
-    پدافند غير عامل و نقش آن در تاًمين امنيت غذايي
-    تحقق اثر بخش پدافند غير عامل در سايه اقتصاد مقاومتي
-    آينده پژوهي و كاربست روش هاي آن در پدافند غير عامل بخش كشاورزي
-    چشم انداز پدافند غير عامل و چالش هاي آن در بخش كشاورزي
-    مهندسي فرهنگي و نقش تقويت آن در مديريت بحران و پدافند غير عامل در بخش كشاورزي
-    فناوري اطلاعات و ارتباطات و محيط هاي چند رسانه اي در پدافند غير عامل بخش كشاورزي
-    نقش نسل هاي نوين دانشگاهي كشاورزي(دانشگاه كارآفرين، دانشگاه جامعه سازو...)در تقويت سازو كارهاي پدافند غير عامل در بخش كشاورزي
-    انرژي هاي تجديد پذير و نقش آن در پدافند غير عامل در بخش كشاورزي
-    كشاورزي دقيق و نقش آن در پدافند غير عامل
-    مباحث نوين در تهديدات زيستي و پدافند غير عامل در حوزه كشاورزي

نظرات