اولین همایش ملی چالش ها و فرصت ها در داوری تجاری بین الملل

اولین همایش ملی چالش ها و فرصت ها در داوری تجاری بین الملل

گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب با همكاري معاونت پژوهشي دانشگاه اقدام به برگزاري همايش 2 روزه با سطح ملي و عنوان "  اولين همايش ملي چالشها و فرصتها در داوري تجاري بين المللي "  در راستاي تحقق اهداف و محورهاي همايش  به برسي نقاط قوت وضعف موجود قانون داوري تجاري بين المللي  ايران با سخنراني اساتيد برجسته كشوري اين حوزه خواهد پرداخت .

 

محورهاي همايش:

-مفهوم و قلمرو اجرا
-داوري موردي و داوري سازماني
-موافقت نامه داوري
-استقلال شرط داوري
-تعيين داور و تركيب هيئت داوري
-صلاحيت داور
-اصول حاكم بر داوري
-نحوه رسيدگي
-داوري بر اساس قانون وداوري بطور كدخدامنشي يا بر اساس انصاف
-دستور موقت و تامين دليل
-تعيين حقوق حاكم بر داوري
-اعتراض به راي داور( قابليت ابطال يا بطلان راي داور)
-اجراي آراي داوري خارجي بر اساس كنوانسيون نيويورك
-شناسايي و اجراي راي
-اشكالات و كاستيهاي قانون داوري تجاري بين المللي ايران

نظرات