اولین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد سیستم های نوین تاسیساتی در ساختمان

اولین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد سیستم های نوین تاسیساتی در ساختمان

محورهاي كنفرانس:

محور هاي مربوط به تاسيسات و انرژي :
- استفاده از انرژي هاي تجديدپذير در تاسيسات ساختماني
- مميزي انرژي در راستاي بهينه سازي مصرف انرژي
- سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي نوين
- سيستم هاي هوشمند برقي و الكتريكي

محورهاي مربوط به معماري و انرژي :
-شناخت پروژه هاي موفق معماري پايدار در معماري بومي
- شناخت راهكارهاي طراحي معماري ساختمان در بهينه سازي مصرف انرژي
- معماري، محيط زيست و انرژي هاي پاك

محورهاي مربوط به مديريت و برنامه ريزي انرژي :
- سيستم هاي خانه ها و شبكه هاي هوشمند
- سيستم هاي يكپارچه انرژي
- نقش IT در مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي

نظرات