سومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع

سومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع

محورهاي همايش:

اقتصاد مهندسي و تحليل هزينه
اقتصاد ومهندسي و مهندسي مالي
مهندسي فاكتور هاي انساني/ايمني و بهداشت شغلي
مهندسي ساخت و توليد
مهندسي سلامت
مهندسي مالي
مهندسي معماري سازمان
آموزش و تعليم مهندسي

مديريت استراتژيك ،منابع انساني ، دانش و تكنولوژي
مديريت اطلاعات ، تحليل سيستم ها و سيستم هاي ديناميكي
مديريت ريسك ،ايمني صنعتي، مهندسي فاكتور هاي انساني
مديريت و مهندسي كيفيت
ميديريت ، برنامه ريزي و كنترل پروژه
مديريت ، برنامه ريزي و توالي عمليات
مديريت پروژه
مديريت و مهندسي نگهداري و تعميرات و پايايي
مديريت شهري
مديريت بحران
مديريت و مهدسي انرژي / محيط زيست
مديريت دانش و تكنولوژي
مديريت منابع انساني
مديريت و مهندسي سيستم هاي مراقبت پزشكي
مديريت و نوآوري خدمات
مديريت زنجيره تامين و لجستيك صنعتي و خدماتي
مديريت اتلاف / بهبود بهره وري وناب سازي فرايند
مديريت حمل و نقل
 
پيش بيني و شبيه سازي سيستم ها
سيستم هاي ساخت و توليد پيشرفته
سيستم هاي خبره و هوش مصنوعي
طراحي سيستم هاي توليدي و خدماتي و مكان يابي
مدل هاي احتمالي و سيستم هاي صف
سيستم ها ، مدل هاي فازي و محاسبات نرم
تحليل سيستم هاي اقتصادي – اجتماعي
سيستم هاي اطلاعاتي
سيستم هاي برنامه ريزي
سيستم هاي هوشمند
سيستم هاي نوين توليد (ناب ، چابك)
تحقيق در عمليات
 
آناليز تصميم ، روش هاي تصميم گيري
تجارت كسب و كار الكترونيكي
خلاقيت ، كار آفريني و نظام هاي نو آوري
معماري كسب و كار – معماري محصول
رويكرد هاي تداوم كسب و كار
 
آسيب شناسي و و چالشهاي پيش روي صنعت ايران
مباحث مرتبط در مهندسي صنايع و ساير رشته ها
كاربرد مهندسي صنايع در مديريت شهري
كاربرد مهندسي صنايع در بخش آموزشي
كاربرد مهندسي صنايع در بخش خدماتي
كاربرد مهندسي صنايع در بخش درماني
كاربرد مهندسي صنايع در بخش دولتي
كاربرد مهندسي صنايع در محيط زيست
كاربرد مهندسي صنايع در مديريت انرژي
كاربرد تحليل پوششي داده ها در مهندسي صنايع
روش هاي فرا ابتكاري در مهندسي صنايع

 

نظرات