هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

اهداف كنفرانس:

-افزايش ارتباط صنعت و دانشگاه
-توسعه همكاريهاي علمي با ساير مراكز علمي كشور و جهان
-تشويق پژوهشگران و متخصصان و ايجاد فضاي مناسب جهت ارائه نتايج پژوهشهاي آنان

 

محورهاي كنفرانس:

-قدرت
- كنترل
-الكترونيك
-مخابرات
-مكاترونيك
-مهندسي پزشكي
-كامپيوتر,IT,ICT
-آموزش مجازي

 

نظرات