اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند

اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند

محورهاي همايش:

محورهاي اساسي كنفرانس بر اساس ابعاد و مولفه هاي اصلي " شهر هوشمند" تعيين گرديده و به شرح زير تعريف شده اند:
-كارآفريني و كسب و كار هوشمند
-نظريه ها و مدل هاي شهر هوشمند
-زيرساخت و تكنولوژي هوشمند
-مديريت شهري شهر هوشمند
-حمل و نقل و ترافيك هوشمند
-شهروند و اجتماع هوشمند
-برنامه ريزي شهري شهر هوشمند
-مديريت انرژي هوشمند
-اقتصاد و تجارت هوشمند
-معماري و شهرسازي هوشمند
-سلامت و محيط زيست هوشمند
-دولت هوشمند
-روش هاي اجرا و پياده سازي مولفه هاي شهر هوشمند و دستاوردها

نظرات