نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار

نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار

محورهايكنفرانس:

- معماري شهرسازي

- جغرافيا و محيط زيست پايدار

نظرات