دومین همایش ملی علوم زیستی

دومین همایش ملی علوم زیستی

دومين همايش ملي علوم زيستي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان با همكاري انجمن زيست شناسي ايران به منظور فراهم آوردن زمينه مناسب جهت ارائه آخرين دستاوردهاي علمي، پژوهشي و صنعتي در زمينه هاي مختلف علوم زيستي و بحث و تبادل نظر بين اساتيد، دانشجويان، پژوهشگران و متخصصان در ارتباط با پروژه هاي تحقيقاتي جديد و چشم اندازها در محورهاي مختلف  برگزار مي شود.

محورهاي همايش:

-علوم جانوري (سيستماتيك، فيزيولوژي، تكويني)
-علوم گياهي (سيستماتيك، فيزيولوژي، تكويني)
-علوم سلولي و مولكولي
-ژنتيك
-بيوتكنولوژي
-نانوبيوتكنولوژي
-ميكروبيولوژي
-علوم آزمايشگاهي
-بهداشت محيط
-بيوشيمي - بيوفيزيك
-بيوانفورماتيك
-بيولوژي دريا
-دام و آبزيان
-محيط زيست و حيات وحش
-مديريت محيط زيست
-حقوق محيط زيست
-حسابرسي محيط زيست

نظرات