هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان سازه های بتنی، ضرورت ها و الزامات

هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان سازه های بتنی، ضرورت ها و الزامات

با توجه به اهميت و جايگاه همايش‌ و محتواي كارگاه هاي آموزشي،از سوي دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي گواهينامه ارتقاء پايه پروانه اشتغال بكار براي مهندسين رشته‌ عمران براي تمامي صلاحيت ها (طراحي ، نظارت ، اجرا ) در تمام پايه ها، رشته معماري براي صلاحيت هاي نظارت و اجرا در تمام پايه ها و كاردان هاي فني ساختمان رشته هاي معماري و عمران در تمام پايه ها ، صادر ميگردد.

 محورهاي همايش:

- بتن و ملاحظات اجرايي 
- طراحي سازه هاي بتني 
- طراحي معماري بتن
- طراحي بر اساس دوام
- سيمان‌هاي آميخته و توسعه پايدار
- فناوري‌هاي نوين بتن 
- مبحث نهم و نگاه به آينده 
- تعمير و تقويت سازه‌هاي بتني
- قابليت‌هاي فرمي و فني بتن در شكل‌دهي فضا
- استفاده‌هاي معمارانه بتن
- تكنولوژي‌هاي نوين بتن در معماري

نظرات