اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام

اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام

بحران ژئوپليتيكي حاصل منازعه و كشمكش كشورها و گروههاي سياسي ـ فضايي و بازيگران سياسي بر سر كنترل و تصرف يك يا چند ارزش و يا عامل جغرافيايي است. بحرانها داراي منشا مختلفي بوده و انواع مختلف نيز دارا هستند. بحرانها از لحاظ كاركردي منجر به خروج سيستم از حالت تعادل، و بروز اخلال در وضعيت عادي و فرآيندهاي فضاي جغرافيايي و زيستگاه انسانها مي‌گردند. اولين همايش بين المللي بحرانهاي ژئوپليتيكي جهان اسلام در تاريخ 24 و 25 آبان ماه 1395 توسط موسسه آينده پژوهي جهان اسلام و با مشاركت دانشگاه شهيد بهشتي در اين دانشگاه برگزار خواهد شد.

 

محورهاي اصلي و فرعي:


گونه شناسي بحرانهاي جهان اسلام
- بحرانهاي قومي – نژادي
- بحرانهاي ديني و مذهبي
- بحرانهاي اقتصادي در جهان اسلام
- بحرانهاي فرهنگي در جهان اسلام
- بحرانهاي زيست محيطي در جهان اسلام(آب)
- بحرانهاي ناشي از منابع طبيعي(انرژي و كاني) 

كانونها و مناطق بحراني در جهان اسلام
- شرق مديترانه
-افغانستان
- شبه جزيره عربستان
- جنوب شرق آسيا
- خليج فارس
- افريقا
-منطقه قفقاز 
- آسياي مركزي و سين كيانگ
- جنوب شرق اروپا
- جنوب آسيا 
- شرق آسيا

 ريشه يابي بحرانهاي ژئوپليتيكي در جهان اسلام
-    -سير تكوين تاريخي بحرانهاي ژئوپليتيكي
-    -عوامل مكاني - فضايي موثر بر بحرانهاي ژئوپليتيكي
-    -نقش دولتها و بازيگران سياسي درون منطقهاي جهان اسلام
-    -نقش دولتها و بازيگران مداخلهگر فرا منطقهاي (قدرتهاي جهاني)
-    -نقش نخبگان مذهبي ، سياسي ، فرهنگي و اجتماعي 
-    -نقش رسانهها در بحرانهاي ژئوپليتيكي
-    
بازتابهاي فضايي-محيطي بحرانهاي ژئوپليتيكي جهان اسلام
-    -الحاق و انتزاع در كشورهاي جهان اسلام
-    -ناپايداري قدرت، سياست و مرزهاي سياسي در جهان اسلام
-    -توسعه تهديدات و ناامني در حال و آينده 
-    -بحرانها و نقش آن در همگرايي جهان اسلام
-    -بحرانها و نقش آن در واگرايي جهان اسلام
-    -تاثير بحرانها در گسترش فقر و مصيبت 
-    -نقش بحرانها در كاهش قدرت جهان اسلام
-    -بسترسازي مداخله نظامي قدرتهاي فرامنطقهاي
-    -تاثير بحرانها در تخريب و توسعه نيافتگي جهان اسلام 
-    -تاثير بحرانها در ظهور سلطه استعمار جديد (موج سوم استعمار)
-    -تاثير بحرانها در توسعه تروريسم
-    
راهبردها و راهكارهاي بحران زدايي در جهان اسلام
-    -نگرشها و رويكردهاي مهار و گسترش بحران
-    -مدلهاي  نظري مديريت بحران هاي ژئوپليتيكي
-    -الگوها تجارب موفق مديريت بحران در جهان اسلام
-    -آسيب شناسي مطالعات و پژوهشهاي وحدت در جهان اسلام
-    -ملاحظات و الزامات همگرايي در جهان اسلام
-    -ملاحظات و الزامات تشكيل امت واحده اسلامي 
-    -منافع و ارزشهاي مشترك در جهان اسلام
-    -فرصتسازي  خلق منافع مشترك در جهان اسلام 
-    -نقش رهبران مذهبي، نخبگان، رسانهها، سياستمداران در همگرايي و حل منازعات در جهان اسلام
-    -راهكارهاي زدايش و خنثيسازي ريشهها و عوامل بحران

نظرات