سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

محورهاي همايش:

علوم تربيتي
1-تعليم و تربيت اسلامي
2-برنامه ريزي آموزشي
3-آموزش و پرورش ابتدايي
4-آموزش پيش دبستاني
5-تكنولوژي آموزشي
6-برنامه ريزي درسي
7-تحقيقات آموزشي
8-مديريت آموزشي
9- آموزش الكترونيك
10-اخلاق اسلامي

 علوم روانشناسي
1-روانشاسي باليني
2-روانشناسي تربيتي
3-روانشناسي شخصيت
4-روانشناسي صنعتي و سازماني
5-روانشناسي عمومي
6-سنجش و اندازه گيري(روان سنجي)
7-فلسفه تعليم و تربيت
8-برنامه ريزي درسي
9-روانشناسي سلامت
10-روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي

 علوم اجتماعي و فرهنگي
1-پژوهش علوم اجتماعي
2-علوم ارتباطات اجتماعي
3-مطالعات زنان و خانواده
4-مردم شناسي
5-جامعه شناسي
6-جمعيت شناسي
7-مددكاري اجتماعي
8-برنامه ريزي رفاه اجتماعي
9- مطالعات راهبردي فرهنگ
10-مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي

 محور ويژه
1- اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّي و مديريت جهادي
2- علوم تربيتي و توسعه پايدار
3- علوم روانشناسي و توسعه پايدار
4- علوم اجتماعي و فرهنگي و توسعه پايدار
5-ساير مباحث مرتبط

نظرات