همایش صلح و سلام با رویکرد سبک زندگی قرآنی

همایش صلح و سلام با رویکرد سبک زندگی قرآنی

محورهاي همايش:

قران و فرد
-فرد و عبادت
-فرد و مسجد
-فرد و روابط خانوادگي
-فرد و تحصيلات
-فرد و بهداشت

قرآن و خانواده
-جايگاه انس با قرآن در زندگي به سبك اسلامي
-مصاديق خانواده متعالي درقرآن
-خانواده و تعامل زوجين
-خانواده و تعامل والدين و فرزندان
-خانواده و روابط همسايگي
-خانواده و روابط خويشاوندي
-خانواده و آداب ازدواج و طلاق

قرآن و اجتماع
-مولفه هاي سبك زندگي قرآني از ديدگاه مقام معظم رهبري
-نقش نخبگان در گسترش سبك زندگي قرآني
-سبك زندگي قرآني درسيره عملي شخصيت هاي معاصر
-قرآن و مشورت

صلح و سلام از ديدگاه اسلام
-تاثيرات صلح و سلام در زندگي خانوادگي
-تاثيرات صلح وسلام در زندگي فردي
-صلح از ديدگاه حضرات معصومين(ع)
-صلح از ديدگاه قران
-تاثيرات صلح و سلام در زندگي اجتماعي

قرآن و زن
-سبك زندگي زن نمونه ي قرآني در مسائل فردي
-سبك زندگي زن نمونه ي قرآني در مسائل خانوادگي
-سبك زندگي زن نمونه ي قرآني در جامعه ، سياست و مديريت ...
-مطالعات تطبيقي سبك زندگي و مقايسه آن با قرآن و سيره عملي ائمه
-و ساير موضوعات مرتبط

نظرات