سومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی

سومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی

محورهاي همايش:

-روان درماني
-اختلالات رواني
-آزمونهاي رواني
-روانشناسي سلامت
-آسيب هاي اجتماعي
-اعتياد
-آسيب شناسي و درمان مسايل خانواده و نوجوان
-اختلالات خلقي و اضطرابي
-آسيب هاي اجتماعي
-اختلالات شخصيت
-اختلالات سايكوتيك
-اختلالات جنسي
-روان درماني و معنويت
-روانشناسي مثبت نگر
-مداخله در بحران و خودكشي
-درمان هاي شناختي و رفتاري
-درمان هاي دارويي، فيزيكي
-مداخله هاي روانشناختي در بيماري هاي مزمن
-رويكردهاي عصب روانشناختي

-وساير موضوعات مرتبط...

نظرات