اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری

اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری

اولين همايش بين المللي انسجام مديريت و اقتصاد در توسعه شهري با همكاري دانشگاه اسوه، و ساير موسسات و نهادهاي ملي و بين المللي  برگزار مي گردد.

 

محورهاي همايش:

مديريت
- مديريت ساخت و اجرا
- مديريت بحران
- مديريت صنعت و توليد
- مديريت مالي
- مديريت تحقيق
- مديريت تحول
- مديريت منابع انساني
- مديريت فرهنگي
- مديريت آموزشي
- مديريت صادرات و واردات بين المللي
- مديريت دولت
- كيفيت و بهره وري
- مديريت سيستم هاي اطلاعاتي
- مديريت استراتژيك
- مديريت تحقيق و توسعه
- مديريت فرهنگ سازي
- مديريت برنامه ريزي
- مديريت شهري
- مديريت اسلامي
- اخلاق در مديريت
- چالش هاي مديريت
- كارآفريني و مديريت
- رهبري در هزينه (مديريت هزينه)
- مديريت ريسك و پدافند غيرعامل
- چالش هاي سازماني در مديريت
- ماليات و مديريت درآمد
- مديريت تكنولوژي و تحقيق و توسعه

اقتصاد
- اقتصاد و فرهنگ
- اقتصاد و مديريت
- اقتصاد توسعه
- كارآفريني و اقتصاد
- چالش هاي اقتصادي
- اقتصاد مقاومت
- اقتصاد و برنامه ريزي شهري

حسابداري
- حسابداري و حسابرسي
- حسابداري و مديريت
- روش هاي تامين مالي در سازمان ها
- كارآفريني و حسابداري
- بانكداري
- چالش هاي اجراي مديريت حسابداري
- بحران هاي مالي و اقتصادي
- توسعه حسابداري و ارزيابي عملكردي
- سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

توسعه شهري
- معماري و هويت شهري
- مديريت معماري و هنر اسلامي
- كارآفريني و توسعه شهري
- مديريت شهري و برنامه ريزي
- شهرسازي و توسعه شهري
- طرح‌هاي گسترش شهري و منطقه اي
- شهرهاي جديد و توسعه شهري
- توسعه نوين شهري
- برنامه ريزي مديريت و طراحي شهري
- مديريت و بهينه سازي انرژي
- مقياس انساني در مقياس شهري
- شهرسازي پايدار

برنامه ريزي ، مديريت و طراحي شهري
- برنامه ريزي منطقه اي و شهري
- برنامه ريزي كالبدي شهري
- حقوق شهري
- مديريت شهري
- طراحي شهري
- مديريت پروژه هاي شهري
- كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
- مشاركت در امور شهري
- بهسازي و نوسازي شهري
- تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافتهاي شهري

مهندسي محيط زيست و محيط زيست شهري
- فضاي سبز و محيط زيست شهري
- شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
- شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
- مسائل محيط زيست كلان شهرها
- اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
- اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
- ارزيابي اثرات زيست محيطي و مهندسي محيط زيست در شهرها
- حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن
- كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
- اكولوژي شهري ، شهر سبز و مكانيسم هاي توسعه
- مديريت پسماند در شهرها
- فاضلاب شهري و تصفيه آن
- توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها
- اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها
- همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه با محيط زيست
- ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري
- طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست

منظر شهري پايدار و توسعه
- پايداري و منظر شهري
- تعاريف، مفاهيم و مباني نظري منظر شهري
- برنامه ريزي و مديريت منظر شهري
- تجارب داخلي و خارجي در زمينه منظر شهري
- عناصر سازنده سيما و منظر شهري
- آسيب‌شناسي منظرشهري
- منظر شهرهاي اسلامي و شهرهاي ايران
- منظر طبيعي شهر و شهرهاي سنتي و جديد
- منظر شهري ، مسائل اجتماعي و خاطرات جمعي
- نمادها، نشانه ها، هنرهاي تجسمي و منظر شهري
- منظر شهري بافت هاي فرسوده و تاريخي
- منظر شهري بافت هاي نوساز
- ضوابط و دستورالعمل هاي منظر و نماهاي شهر

نظرات