نهمین کنگره بین المللی روان درمانی  (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)

نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)

محورهاي كنگره:

- رويكرد روان تحليلي
- رويكرد روان پويشي
- رويكرد شناختي - رفتاري
- رويكرد سيستمي
- هنر درماني
- روان درماني مذهبي و معنوي
- فرهنگ و روان درماني
- اخلاق در روان درماني
- روان درماني و جغرافياي پسا جنگ

نظرات