همایش ملی ادبیات غنایی

همایش ملی ادبیات غنایی

محورهاي همايش:

-تاريخچه و سير تحول و تطور ادبيات غنايي
-ادبيات غنايي و بلاغت
-ادبيات غنايي و ادبيات تطبيقي
-ادبيات غنايي و ادبيات تعليمي
-ادبيات غنايي و حماسه
-رويكردهاي اعتقادي در ادبيات غنايي
-عرفان در ادبيات غنايي
-ادبيات غنايي و نقد ادبي
-ادبيات غنايي و تاريخ
-ادبيات غنايي و اسطوره
-ادبيات غنايي و فرهنگ عامه
-ادبيات غنايي و شعر آييني
-ادبيات غنايي و جنبش هاي سياسي ـ اجتماعي
-ادبيات غنايي و دفاع مقدس
-روانشناسي ادبيات غنايي
-جامعه شناسي ادبيات غنايي
-سبك شناسي ادبيات غنايي
-ادبيات غنايي و ادبيات كودكان
-ادبيات غنايي و هنر
-داستان و قصه در ادبيات غنايي
-ادبيات غنايي و نسخه هاي خطي
-گونه هاي غنايي در ادبيات عربي

نظرات