دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه

دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه

محورهاي همايش:

اقتصاد و مديريت
مديريت و توسعه اقتصادي
بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري جهت جذب سرمايه گذار
مديريت  و اقتصاد در بخش كشاورزي
نوآوري،كارآفريني و توسعه اقتصادي
بسترهاي اقتصاد ملي، چالش¬ها و راهكارها
نقش بازارهاي غير رسمي تامين مالي بر فضاي كسب و كار

مناطق محروم و روستايي
چالشها و راهكارهاي توسعه در مناطق محروم
توسعه روستايي، چالشها و راهكارها

چالشها و راهكارهاي توسعه در جنوب استان كرمان
بررسي اثرات خشكسالي در توسعه جنوب استان كرمان
بررسي نقش سد جيرفت در تغيير اكوسيستم حوزه جازموريان
بررسي اثرات استفاده بي رويه از آب در بخش كشاورزي
قاچاق سوخت، مواد مخدر، انسان و دام و تبعات ناشي از آن
استفاده غير مجاز از شبكه هاي آب و برق
نقش فرهنگ  و الگوهاي فرهنگ بومي در توسعه
نقش مديران متخصص در توسعه جنوب استان كرمان
مشكلات سرمايه گذاري در بخش خصوصي و معادن
اثرات عدم استفاده از شيوه هاي نوين كشاورزي در كشت محصولات و ارائه به بازار مصرف
موانع علمي پژوهشي توسعه صنعت، معدن و كشاورزي در جنوب استان
بررسي معضلات ناشي از عدم اشتغال و بيكاري جوانان و تاثير آن بر توسعه
نقش بيمهها در پشتيباني از صنعت، معدن و كشاورزي
نقش جوانان در توسعه جنوب استان كرمان

گردشگري
نقش گردشگري (اكوتوريسم، ژئوتوريسم،  گردشگري فرهنگي، مذهبي، ورزشي و ....) در توسعه
پتانسيل سنجي مناطق گردشگري كشور 
ژئوپاركها و توسعه گردشگري
گردشگري روستايي
گردشگري بيابانها و مناطق كويري

كشاورزي و دامپروري
چالشها و راهكارهاي توسعه در كشاورزي 
نقش آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك در توسعه پايدار
منابع طبيعي و توسعه پايدار
علوم صنايع غذايي، امنيت غذايي و صنايع تبديلي 
مهندسي ژنتيك و اصلاح نباتات
كاربرد فناوريهاي نوين در علوم دامي و دامپزشكي ، شيلات و آبزيان
توليدات گياهي و علوم باغباني
كاربرد نانو تكنولوژي در كشاورزي، صنايع غذايي، علوم دامي، محيط زيست و منابع طبيعي
علوم زراعت، جنگل و مرتع
بيابان و بيابان زدايي
فناوريهاي نوين، مكانيزاسيون و مكانيك ماشين¬هاي آبياري و كشاورزي
كشت، صنعت و فراورده هاي گياهان دارويي
مديريت سوانح طبيعي و مديريت بهره وري از طبيعت
تغييرات اقليمي و توسعه پايدار كشاورزي
امكان سنجي فعاليت هاي اقتصادي جايگزين در كشاورزي

 محيط زيست
زيست بوم پايدار و توسعه
محيط زيست انساني و توسعه پايدار
محيط زيست ،آب و فاضلاب، هوا و صوت
مهندسي محيط زيست و محيط زيست شهري
خشكسالي و پيامدهاي انساني، كشاورزي، زيست محيطي و ...
زمين شناسي زيست محيطي و مديريت كاهش آلودگي آبهاي سطحي و زير زميني

علوم پايه و فني، مهندسي
جغرافيا، زمين شناسي، معدن و توسعه پايدار
مديريت انرژي و توسعه پايدار
جايگاه صنايع در توسعه كشور
جايگاه علوم پايه( رياضيات، شيمي و صنايع وابسته و...) در توسعه ساير علوم
عمران، معماري و شهرسازي
رشته هاي فني (برق، الكترونيك، صنايع، عمران و ...) و توسعه صنعتي كشور
مديريت بهينه انرژي و بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع مختلف
نقش صنايع كوچك و متوسط در توسعه اقتصادي

 علوم انساني، اجتماعي، فرهنگي و سياسي
حقوق و توسعه پايدار جامعه مدني
توسعه پايدار در علوم انساني
نقش فرهنگ  و الگوهاي فرهنگ بومي در توسعه
بررسي آسيب¬هاي اجتماعي (طلاق، اعتياد، ماهواره، قاچاق كالا و مواد مخدر ...)  و راهكارهاي مقابله با آن
راهكارهاي توسعه فرهنگ كارآفريني در جامعه
نقش آموزش عمومي، آموزش عالي و فني حرفه¬اي در توسعه علمي، فرهنگي و اجتماعي
آينده پژوهي و استفاده از روش¬هاي نوين براي مقابله با تهديدات نوپديد

نظرات