کنفرانس بین المللی مدیریت

کنفرانس بین المللی مدیریت

محورهاي كنفرانس:

-تقويت توانمندي ها و توسعه شايستگي هاي كليدي سازمان ها، به خصوص مرتبط با صنايع راهبردي كشور؛
-افزايش چابكي، بهره وري و نوآوري در سازمان ها؛
-توسعه ظرفيت هاي لازم براي تقويت صادرات و تقويت برندهاي صادراتي؛
-آماده شدن كسب و كارهاي ايراني در مواجهه با شرايط احتمالي بعد از تحريم ها؛
-شناسايي الگوهاي مختلف كسب و كار و مديريت سازمان ها در مواجهه با توسعه تعاملات بين المللي؛
-شناسايي الگوهاي همكاري تجاري اثربخش با كشورهاي منطقه؛
-ارتقاي مديريت ريسك هاي كسب و كار؛
-تبيين نقش نهادهاي مدني در توسعه اقتصادي با توجه به تحولات محيطي؛
-توسعه ظرفيت هاي مديريتي لازم براي رشد شركت هاي دانش بنيان؛
-افزايش توانمندي هاي بازارهاي سرمايه داخلي در تامين منابع مالي بنگاه ها؛
-تقويت قابليت هاي بين فرهنگي در تعاملات و تبادلات تجاري؛
-بهبود مديريت دانشوران و سرمايه هاي فكري، و پرورش استعدادها.

نظرات