دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری

محورهاي كنفرانس:

-مهندسي عمران، كليه گرايش ها
-مهندسي معماري، كليه گرايش ها
-محيط زيست شهري، كليه گرايش ها
-مهندسي شهرسازي، كليه گرايش ها
-مديريت شهري و گردشگري، كليه گرايش ها

-Civil Engineering,All Trends
-Urban Environment, All Trends
-Urban Managment and Tourism
-Architectural Engineering,All Trends

 

نظرات