کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی

کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی

محورهاي كنفرانس:

محورهاي مهندسي معماري :

جايگاه فرهنگ درمعمار ي و شهرسازي - معماري و توريسم فرهنگي - چالش هاي معماري معاصر در كلان شهرها - فرهنگ توسعه يا توسعه فرهنگ در كلان شهرها - معماري معاصر كلان شهرها، بايدها و نبايدها - توريسم و معماري معاصر در 1404 - اقتصاد، توريسم، فرهنگ - المان هاي معماري و سيماي شهري - معماري فرهنگ، فرهنگ معماري - پتانسيل سنجي محدوده توسعه شهري - المان هاي اسلامي و توريسم فرهنگي - المان هاي ماندگار و توريسم فرهنگي - توسعه هتل در مركزيت يا حومه شهر - مكان يابي هتل ها در مركزيت يا حومه شهر - تعلق خاطر در معماري، وضعيت توريسم__معماري نوستالژيك و ضعيت توريسم - نقش مراكز آموزشي در توسعه ي معماري كلان شهرها - مفهوم شناسي معماري و شهرسازيانديشه ها و فن آوري هاي نو در معماري و شهرسازي - معماري تزءيني يا مفهوم در معماري - معماري پيشينه گرا و صنعت توريسم

محورهاي مهندسي شهرسازي :

انديشه ها و فن آوري هاي نو در شهرسازي - زيبا شناسي در شهرسازي - برنامه ريزي و مديريت و طراحي شهري - مفهوم شناسي در شهرسازي - شهرسازي و توسعه نوين شهري - شهرسازي اسلامي - شهر بدون ماشين - پايداري در شهرسازي - پايداري و محيط زيست شهري - زباله و آلودگي هاي زيست محيطي شهري - بهران آب و راهكارهاي كاهش مصرف آب - تاثير بزرگ راه ها شاپينگ مال ها در بافت شهري - مقاوم سازي و بهسازي ساختمان هاي شهري - برنامه ريزي منطقه اي و شهري - مديريت شهري - طراحي شهري - شريان هاي حياتي و حمل و نقل شهري - فضاهاي سبز و محيط زيست شهري - اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها - مديريت سيستم هاي حمل و نقل - شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر - معماري پيشينه گرا و صنعت توريسم

نظرات