اولین همایش و نمایشگاه ملی انرژی های تجدید پذیر

اولین همایش و نمایشگاه ملی انرژی های تجدید پذیر

انجمن علمي انرژي خورشيدي ايران بنا دارد تا با برگزاري همايش و نمايشگاه ملي انرژي هاي تجديدپذير در 15 و 16 ارديبهشت ماه 1395 در راستاي سياست هاي كلي نظام در بخش انرژي به اهداف زير بپردازد:

-   تدوين نقشه راه انرژي هاي تجديد پذير در ايران،
-   ترويج فرهنگ استفاده از انرژي هاي پاك و تجديد پذير در كشور،
-   ترسيم جدول نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدهادر رابطه با انرژيهاي تجديدپذير،
-   ايجاد فرصت مناسب براي آشنايي بيشتر دانشگاهيان و صنعتگران علاقمند،
-    جايگزيني انرژي هاي پاك و تجديدپذير بجاي سوخت هاي فسيلي.

 

محورهاي همايش:

-   بيان سياست ها  در حوزه انرژي هاي تجديدپذير،
-   سرمايه گذاري در انرژي هاي تجديدپذير،
-   كاربرد انرژي هاي تجديدپذير در صنعت و ساختمان،
-   كاهش و ترسيب كربن.

نظرات