از واژه تا تصویر همایش ملی بینارشته ای ادبیات و سینما

از واژه تا تصویر همایش ملی بینارشته ای ادبیات و سینما

محورهاي همايش:

- تكنيك هاي اقتباس ادبي در سينما

- سير تاريخي اقتباس هاي سينمايي

- اقتباس از ادبيات غير ايراني در سينماي ايران و بالعكس

- قابليت هاي نمايشي متون ادبي

- نظريه ها و مكتب هاي ادبي در سينما

- هويت بومي و هويت جهاني در سينما و ادبيات

- ژانر در سينما و ادبيات

- جنگ و دفاع مقدس در سينما و ادبيات

نظرات