دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

محورهاي كنگره:

 كشاورزي و توسعه پايدار :
 - تحقيقات ، مديريت ، اقتصاد ، ترويج و آموزش كشاورزي 
 - فناوري هاي نوين ، مكانيزاسيون و مكانيك ماشينهاي كشاورزي 
 - ايمني زيستي ، مهندسي ژنتيك ، كشاورزي ارگانيك 
 - علوم زيست شناسي(گياهي / جانوري)
 - ميوه هاي مناطق معتدله 
 - هواشناسي و بيوتكنولوژي كشاورزي ، سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) 
 - مباحث نوين در كشاورزي پايدار و گياهپزشكي 
 - شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز ، آفات و بيماري هاي گياهي 
 - اقتصاد، بازاريابي ، نظام بانكي و بيمه محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه پايدار 
 - به زراعي و به نژادي در بهبود كمي و كيفي توليدات گياهي 
 - ريزگردها و اثرات آن بر كشاورزي 
 - ترويج و توسعه روستايي در بخش كشاورزي 
 - نقش ترويج در اكوتوريسم ، سلامت و امنيت غذايي و سياست گذاري ها 
 - نقش تشكل ها و تعاوني ها در بخش كشاورزي 
 - نقش منابع طبيعي و محيط زيست در كشاورزي پايدار 
 - نقش IT در كشاورزي و توسعه پايدار

 منابع طبيعي و توسعه پايدار :
 - مباحث نوين در منابع طبيعي 
 - تغيير اقليم و آلاينده هاي محيطي 
 - استفاده از فناوري هاي نوين در منابع طبيعي 
 - روشهاي پالايش در منابع طبيعي 
 - ريز گردها و روشهاي مقابله با آنها در منابع طبيعي

آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك :
 - آبخيزداري و استحصال آب باران و ارزيابي طرح هاي آبخيز داري 
 - مديريت بهره برداري از منابع آب و خاك ، آبياري و زهكشي 
 - حفاظت و كاهش فرسايش خاك و كاربرد روش هاي بيولوژيك 
 - كاربرد فناوريهاي نوين در علوم آبخيزداري و مديريت منابع آب 
 - مباحث نوين و كاربرد نانو تكنولوژي در علوم آب و خاك 
 - نقش آبخيزداري و مديريت منابع آب در توسعه پايدار 
 - تغذيه خاك هاي كشاورزي ، رابطه آب و خاك و گياه 
 - روشهاي مصرف كود در خاك 
 - هيدرولوژي ، خاك شناسي و اقليم شناسي 
 - اصلاح خاك هاي شور ، قليايي و اسيدي 
 - پخش سيلاب ، آمايش سرزمين ، حفظ و نگهداري آب در سر شاخه ها

مهندسي ژنتيك و اصلاح نباتات :
 - محصولات تراريخته 
 - بانك ژن و ذخاير ژنتيكي 
 - زراعت و اصلاح نباتات 
 - روشهاي جديد به نژادي در گياهان 
 - بيوتكنولوژي ، كشت بافت

 مديريت ، ترويج و اقتصاد در بخش كشاورزي :
 - صنايع غذايي و محصولات لبني و گلخانه اي 
 - سياست گذاري در بخش توليد و بخش اشتغال 
 - بررسي مسائل مربوط به صنعت كود و مخاطرات زيست محيطي آن 
 - بهره وري و موانع اشتغال در بخش كشاورزي 
 - مشاغل خانگي ، كارآفريني و سرمايه گذاري در بخش كشاورزي 
 - الگوهاي حمايتي بخش كشاورزي ، مديريت در بخش تعاوني ها

 صنايع چوب و كاغذ

 هواشناسي كشاورزي

  آبياري و زهكشي

 علوم صنايع غذايي :
 - مباحث نوين در علوم صنايع غذايي 
 - علوم صنايع غذايي، امنيت غذايي و صنايع تبديلي 
 - بيماري هاي عفوني ناشي از مواد غذايي 
 - بهداشت غذايي و مسمويت غذايي 
 - فرآوري مواد غذايي گياهي ، مواد غذايي لبني و مواد غذايي گوشتي 
 - ميكروب شناسي مواد غذايي

 علوم دامي و دامپزشكي :
 - كاربرد فناوريهاي نوين در علوم دامي و نقش علوم دامي در توسعه پايدار 
 - تغذيه دام و طيور، نشخواركنندگان و تهديدات زيستي دام و طيور 
 - كاربرد گياهان دارويي در دام و طيور 
 - مديريت و پرورش ، بهداشت ، ايمني و بيماريهاي دام و طيور 
 - نقش مجتمع هاي دامپروري در توسعه پايدار كشاورزي 
 - روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در دام و دامپزشكي 
 - فيزيولوژي ، ژنتيك و اصلاح نژاد دام و طيور 
 - نقش تكنيك هاي توليد مثلي در توليدات دامي 
 - دامپزشكي (ميكروبيولوژي، پاتولوژي، ايمني شناسي) 
 - بيوتكنولوژي در انتخاب ژنوميكي و شناسايي ژن هاي كانديد در به نژادي 
 - كاربرد روش هاي آزمايشگاهي در بيوتكنولوژي توليد مثل دام 
 - جايگاه بيوتكنولوژي در تشخيص و پيشگيري بيماري هاي دام و طيور

 علوم شيلات و آبزيان :
 - كاربرد فناوري هاي نوين درعلوم شيلات و آبزيان 
 - نقش آبزي پروري در توسعه پايدار 
 - تكثير و پرورش آبزيان 
 - بهداشت و بيماري هاي آبزيان 
 - صيد و بهره برداري

توليدات گياهي و علوم باغباني :
 - كشت گلخانه اي و تغذيه گياهان باغي 
 - ماندگاري پس از برداشت محصولات باغي 
 - تنش هاي زنده و غير زنده در باغباني 
 - بيوتكنولوژي پس از برداشت و كاربرد بيوتكنولوژي در باغباني 
 - كشت، صنعت و فرآورده هاي گياهان دارويي 
 - گياهشناسي و گياهان دارويي باغي 
 - روشهاي نوين در افزايش عملكرد گياهان باغي و افزايش عملكرد در باغباني 
 - هيدروپونيك ، سبزي و صيفي ، گياه پزشكي در باغباني 
 - الگوهاي كشت در باغباني و عمليات پس از برداشت 
 - مديريت باغ ، پارك و تكثير و پرورش نهال و بذر 
 - سازه هاي گلخانه اي ، كود و تغذيه در باغباني 
 - به نژادي گياهان باغي و كاربردهاي نانو در باغباني 
 - مديريت علف هاي هرز ، مديريت بيماري ها و مديريت آفات در گياهان باغي 
 - كابرد فناوري هاي نوين در علوم گياهي و نقش علوم گياهي در توسعه پايدار

علوم زراعت :
 - تغييرات آب و هوايي و نقش آن در زراعت 
 - كاربردهاي نانو تكنولوژي و كاربردهاي بيوتكنولوژي در علوم زراعت 
 - مباحث نوين در زراعت و مباني افزايش عملكرد در گياهان زراعي 
 - تنش هاي بيولوژيك و غير بيولوژيك در زراعت 
 - زراعت ملكولي ، مدل سازي در زراعت ، اگروتروريسم 
 - روشهاي افزايش عملكرد در گياهان زراعي و روشهاي به زراعي در گياهان زراعي 
 - فيزيولوژي عملكرد در گياهان زراعي ، معرفي تيپ هاي ايده آل گياهي در زراعت

 علوم جنگل و مرتع :
 - علل و عوامل تخريب جنگل ها و مراتع 
 - روش ها و رويكرد هاي نوين مديريت پايدار جنگل ها و مراتع 
 - جنگل و جنگل نشينان ، بهره برداري و حمل و نقل جنگل 
 - مهندسي جنگل ، ساختار و توالي جنگل 
 - سياست گذاري ، برنامه ريزي و مديريت منابع جنگلي 
 - كاربرد فناوريهاي نوين در علوم جنگل و مرتع 
 - جنگلداري و مديريت جنگل ، محصولات غير چوبي جنگل 
 - نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پايدار و ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست جنگل 
 - پرورش جنگل ، جنگل شناسي و اكولوژي جنگل 
 - اقتصاد ، اكوتوريسم ، گردشگري و مسائل اجتماعي جنگل 
 - آناليز و ارزيابي وروش هاي بررسي پوشش گياهي مراتع 
 - اصلاح، احياء و توسعه مراتع ، اكولوژي كمي و بررسي جوامع گياهي مراتع 
 - مديريت چراي دام و سيستم هاي رمه گرداني 
 - كيفيت و ارزش غذائي گياهان مرتعي در تغذيه دام 
 - محصولات فرعي مراتع و ارزيابي طرح هاي مرتعداري 
 - مسائل اقتصادي و اجتماعي مراتع ، اقتصاد مرتع

 نانو تكنولوژي در كشاوزي :
 - نقش نانو ذرات در كشاورزي و تهيه و سنتز نانو ذرات از گياهان 
 - كاربرد نانو ذرات در گياهپزشكي و در گياهان دارويي 
 - نقش نانو كودها در افزايش عملكرد گياهان زراعي 
 - نقش نانو كمپوزيت ها و نانو فيلترها در كشاورزي 
 - نانو حسگرها و نانو بيوتكنولوژي در كشاورزي 
 - نقش نانو تكنولوژي در افزايش عملكرد كمي و كيفي گياهان زارعي و باغي 
 - كاربرد نانو تكنولوژي در صنايع غذايي ، علوم دامي ، محيط زيست و منابع طبيعي

بيابان و بيابان زدايي :
 - ارزيابي ، پايش ، مديريت و كنترل مناطق بياباني 
 - بيابانزائي و بيابانزدائي ، فرسايش بادي و ريز گردها 
 - اهميت مناطق بياباني ، اصلاح و احياء پوشش مناطق بيابان 
 - كاربرد فناوري هاي نوين در مطالعات بيابانزدايي 
 - بيابانزايي و توسعه پايدار 
 - خاك هاي مناطق بياباني و مبارزه با شورشدن اراضي بياباني

مديريت سوانح طبيعي و مديريت بهره وري از طبيعت :
 - زمين لرزه ، رانش زمين ، سيل و مخاطرات دريايي 
 - آتش سوزي در جنگل ها و مراتع 
 - خشكسالي و تغييرات اقليمي 
 - طوفان ، صاعقه و ريزگرد 
 - كاربرد فناوري‌هاي نوين در مديريت سوانح طبيعي 
 - نقش مديريت سوانح طبيعي در توسعه پايدار 
 - اكو توريسم و تفرجگاه ، مديريت بهره وري از طبيعت 
 - حيات وحش و استفاده چند منظوره

مديريت انرژي و توسعه پايدار :
 - انرژي هاي تجديد پذير (انرژي باد، آب،امواج،زمين گرمايي،زيست توده،خورشيدي،هسته اي،انرژي هيدروژني و پيل سوختي و …)
 - انرژي هاي تجديد ناپذير (نفت، گاز، زغال سنگ و... )
 - مديريت بهينه انرژي و بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع مختلف 
 - محيط زيست و انرژي هاي تجديدپذير، پاك و كارآمد 
 - آموزش و آگاه سازي مصرف انرژي ، اقتصاد و مديريت منابع انرژي 
 - نقش پدافند غير عامل در حفظ و تامين منابع انرژي و محيط زيست 
 - سياست‌هاي غيرقيمتي مديريت عرضه و تقاضاي انرژي 
 - فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي ، ضرورت امنيت و پايداري انرژي 
 - سيستم هاي انرژي، روش ها و رويكردهاي نوين در مديريت پايدار انرژي 
 - روش هاي استقرار سيستم جامع مديريت انرژي در سازمان ها و نقش آن 
 - نقش فن آوري هاي نوين و مديريت انرژي ، مديريت انرژي و نقش آن بر بازار 
 - راه‌كارهاي مديريت و بهينه‌سازي عرضه و تقاضاي انرژي ، استانداردها و معيارهاي آن 
 - تاثير اقليم و شرايط جغرافيايي بر مديريت عرضه و تقاضاي انرژي 
 - شيوه هاي مختلف استحصال و چالش هاي توسعه انرژي هاي تجديدپذير، پاك و كارآمد در ايران 
 - بومي سازي فن آوري استحصال انرژي هاي تجديدپذير، پاك و كارآمد

پدافند غيرعامل در كشاورزي و محيط زيست :
 - نقش پدافند غيرعامل در توسعه پايدار 
 - آينده‌پژوهي و استفاده از روش هاي نوين براي مقابله با تهديدات نوپديد 
 - نقش پدافند غير عامل در تامين امنيت غذايي كشور 
 - نقش پدافند غير عامل در تغييرات تعمدي اقليم و اثرات آن در بخش كشاورزي 
 - نقش پدافند غير عامل در حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و امنيت زيستي 
 - نقش آموزش و فرهنگ سازي پدافند غير عامل بمنظور توانمندي‌ بخش كشاورزي 
 - كاربرد فناوري‌هاي نوين در پدافند غيرعامل بخش هاي كشاورزي,منابع طبيعي و محيط زيست

 تغييرات اقليمي و توسعه پايدار كشاورزي :
 - نقش فعاليت هاي انساني در تغيير اقليم ، علل و عوامل تشديد كننده تغيير اقليم 
 - تغيير اقليم و استراتژي بخش كشاورزي و چالش منابع آب 
 - اثرات تغيير اقليم بر كشاورزي و باغباني ، جنگل ها ، مراتع وروند بيابانزائي 
 - تغيير اقليم ، تهديد يا فرصت 
 - اثرات تغيير اقليم بر تنوع زيستي و محيط زيست و پديده خشكي و خشكسالي 
 - پرورش نشخوار كنندگان و پيامد تغيير اقليم 
 - اثرات تغيير اقليم بر گردشگري و شيوع يبماري ها و آفات 
-  توسعه پايدار كشاورزي مبتني بر تغيير اقليم 
 - قوانين زيست محيطي وتغيير اقليم و مديريت انرژي متناسب با تغيير اقليم

 زيست بوم پايدار و توسعه :
 - محيط زيست ، اجتماع ، اقتصاد و زيست بوم پايدار 
 - پايداري زيست بوم و فن آوري هاي نوين مديريت جامع زيست بومي 
 - حفظ و احيا منابع طبيعي پايه و راهكارهاي بهره برداري بهينه زيست بوم پايدار 
 - ارزش گذاري اقتصادي و حسابداري سبز زيست بوم ها 
 - شهر سالم و اصول مهندسي بوم شهر تغييرات اقليمي، ظرفيت هاي زيستي سرزمين و پيامدهاي زيست محيطي 
 - مديريت پسماند و زيست بوم ، تنوع زيستي و ظرفيت هاي اكولوژيكي زيست بوم پايدار 
 - صنعت خدمات كشاورزي و بهره برداري پايدار از زيست بوم و نظام هاي كشاورزي دوستدار محيط زيست

محيط زيست انساني و توسعه پايدار :
 - مديريت، برنامه ريزي و آموزش محيط زيست 
 - روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در حوزه محيط زيست انساني 
 - استاندارسازي، سيستم هاي مديريتي،ايمني، بهداشت و محيط زيست 
 - آلودگي ها (آب،خاك،هوا،صوت) و تغييرات اقليمي 
 - مديريت انرژي ، گردشگري، ارزيابي و آمايش سرزمين 
 - اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محيط زيست 
 - تنوع زيستي و توسعه پايدار ، مديريت پسماند و بازيافت 
 - كاربرد فناوري هاي نوين در محيط زيست و نقش محيط زيست در توسعه پايدار 
 - مديريت، طراحي و برنامه ريزي شهري ، سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)

 محيط زيست طبيعي و توسعه پايدار :
 - تنوع زيستي، حفاظت از زيستگاه ها و مناطق حفاظت شده 
 - مديريت و حفاظت از پستانداران و آبزيان دريايي 
 - جغرافيا و برنامه ريزي (طبيعي، شهري، روستايي، گردشگري)
 - مديريت اكوتوريسم و توسعه پايدار 
- زمين شناسي زيست محيطي و مديريت پايدار جنگل و مرتع و ذخاير زنتيكي 
- مديريت بحران (سيل، زلزله، آتش سوزي در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار) 

محيط زيست ، هوا و صوت :
-  پايش و كنترل آلاينده هاي خروجي از منابع ثابت و متحرك 
-  ارائه و بررسي طرح هاي جامع كاهش آلودگي هوا 
-  شناسايي و كنترل آلودگي هاي صوتي 
-  پهنه بندي آلودگي هوا با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) 
-  شناسايي و پايش آلاينده هاي هواي شهري و صنعتي 
-  استانداردهاي كيفيت هواي شهري و محيط كار 
-  ريز گردها و اثرات زيست محيطي آن 
-  مدل سازي انتشار آلودگي هوا و ابعاد بهداشتي و روانشناختي تاثيرات آلودگي هوا

محيط زيست ،آب و فاضلاب :
-  انواع آلاينده هاي آب ، فاضلاب شهري و تصفيه آن 
-  مهندسي آب و فاضلاب 
-  فن آوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي آب 
-  تصفيه آب و فاضلاب براي مصارف شهري و صنعتي 
-  خشك شدن تالاب ها و علل خشكسالي سال هاي اخير 
-  مديريت كاهش آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني 
-  اثرات زيست محيطي افت آب هاي زيرزميني 
-  استانداردهاي كيفي آلودگي آب و حدود مجاز آلاينده ها و پساب هاي تصفيه شده 
-  مديريت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب 
-  روش هاي نوين آبياري مديريت و بهره برداري از منابع آب جهت افزايش بهره وري در بخش كشاورزي

 مهندسي محيط زيست و محيط زيست شهري: 
-  فضاي سبز و محيط زيست شهري 
- شهرها و سيستم مديريت محيط زيست ، شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن 
-  اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها 
-  اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها 
-  مسائل محيط زيست كلان شهرها ، مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها 
-  ارزيابي اثرات زيست محيطي و مهندسي محيط زيست در شهرها 
-  حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن 
-  كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست 
-  اكولوژي شهري ، شهر سبز و مكانيسم هاي توسعه پاك 
-  توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها 
-  اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها 
-  ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري 
-  طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست 
-  نقش و جايگاه فضاي سبز در طرح‌‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي 
-  اصول و مباني برنامه ريزي، طراحي و اجراي فضاي سبز و منظر شهري

توريسم ، گردشگري ، طبيعت گردي و توسعه پايدار :
-  گردشگري مذهبي در ايران ، باورهاي مذهبي و توسعه گردشگري 
-  گردشگري و اقتصاد ملي ، گردشگري و توليد ملي 
-  مديريت منابع انساني در صنعت گردشگري 
-  استانداردسازي خدمات گردشگري 
-  زير ساخت هاي گردشگري و صنايع وابسته 
-  گردشگري به عنوان صنعت جايگزين 
-  نظام بانكداري كشور و توسعه گردشگري 
-  گردشگري و توسعه كارآفريني ،گردشگري و سرمايه گذاري 
-  رويكردهاي نوين در صنعت گردشگري 
-  فناوري اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگري 
-  اكوتوريسم و گردشگري معاصر 
-  گردشگري و انرژي هاي نو و پايدار 
-  آسيب شناسي مديريت گردشگري در ايران 
-  ارزيابي نقش و مشاركت بخش خصوصي در صنعت گردشگري 
-  موانع و محدوديت هاي فرهنگي موثر بر توسعه صنعت گردشگري 
-  نظام مديريت بازاريابي در صنعت گردشگري كشور 
-  گردشگري ، ايمني و امنيت ، گردشگري و محيط زيست 
-  مديريت نام و نشان تجاري (برند) در مقاصد گردشگري 
-  گردشگري شهري ، روستايي، عشايري ومدل هاي اقليمي 
-  گردشگري، جغرافيا واكوسيستم هاي آبي وتالابي 
-  گردشگري در سواحل ، گردشگري و امنيت 
-  گردشگري در مناظق حفاظت شده، پارك هاي ملي وجنگلي 
-  استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري 
-  تغييرات آب و هوايي و گردشگري 
-  گردشگري مذهبي ، فرهنگي 
-  گردشگري و موزه ها ، ژئوتوريسم، اقتصاد و توسعه پايدار 
-  گردشگري الكترونيك ، گردشگري و جهاني شدن 
-  گردشگري و زنان ، گردشگري و معماري 
-  گردشگري وموسيقي هاي محلي 
-  نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري 
-  آموزش و تورگرداني گردشگري 
-  گردشگري ورزشي(كوهنوردي ،كويرنوردي، دوچرخه سواري توريستي، اسكي و... )

  زيست شناسي:

-  علوم گياهي
-  علوم جانوري
-  علوم سلولي و مولكولي
-  علوم دريايي و اقيانوسي
-  ميكروبيولوژي
-  بيوتكنولوژي
-  بيوفيزيك
-  بيوشيمي
-  ژنتيك
-  زيست شناسي و توسعه پايدار

  زمين شناسي:

-پترولوژي
-ژئوفيزيك
-آتشفشان شناسي
-زمين شناسي ايزوتوپي
-زمين شناسي زيست محيطي
-تكتونيك و زمين شناسي ساختماني
-ژئوشيمي
-رسوب شناسي
-زمين شناسي نفت
-سنجش از دور و GIS 
-ژئوتوريسم، زمين پزشكي
-ديرينه شناسي و چينه شناسي
-هيدرولوژي
-زمين گياه شناسي
-زمين باستاني
-زمين شناسي مهندسي
-زمين شناسي اقتصادي و معدنكاري
-كاني شناسي و فراوري كانيها

نظرات