دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری

دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری

محورهاي همايش:


مديريت دولتي:
- مديريت سيستم هاي اطلاعاتي
- تشكيلات و روش ها
- مديريت نيروي انساني
- مديريت تحول
- مديريت مالي دولتي
- مديريت در سازمان با رويكرد اسلامي
- مديريت اماكن متبركه و مذهبي

مديريت بازرگاني:
- مديريت بيمه
- بازاريابي
- بازرگاني بين الملل
- مديريت تحول
- بازرگاني داخلي
- مديريت مالي

مديريت صنعتي:
- توليد
- تحقيق در عمليات
- مالي

مديريت محيط زيست:
- HSE

مديريت در سوانح طبيعي
 مديريت بحران
 مديريت ثبت اسناد و املاك

 مديريت آموزشي
 مديريت اجرايي

- استراتژيك
- بازاريابي و صادرات

 مديريت تكنولوژي:
- سياستهاي تحقيق و توسعه
- نوآوري تكنولوژي
- انتقال تكنولوژي
- استراتژيهاي توسعه صنعتي

 مديريت فناوري اطلاعات:
- مديريت پروژه ي فناوري اطلاعات
- كسب و كار الكترونيكي
- مديريت منابع اطلاعاتي
- سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته
- مديريت دانش
- هوشمندي كسب و كار

 مديريت شهري:

 مديريت امور فرهنگي

 مديريت مالي:
- حقوق مالي
- مهندسي مالي و مديريت ريسك
- تامين مالي و سرمايه گذاري در نفت و گاز

 مديريت كارآفريني:
- كسب و كار جديد

مديريت ام بي اي:
- مديريت توسعه و سازمان منابع انساني
- مديريت بازاريابي
- مديريت مالي
- مديريت تكنولوژي
- مديريت عمليات
- اقتصاد مديريت
- كارآفريني
- استراتژي
- سيستم اطلاعاتي مديريت

مديريت ورزشي:
- مديريت بازاريابي در ورزش
- مديريت اوقات فراغت ورزش هاي تفريحي
- مديريت راهبردي در سازمان ملي ورزش
- مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي
- مديريت رويدادهاي ورزشي
- مديريت رسانه هاي ورزشي

 مديريت خدمات اجتماعي
 مديريت و برنامه ريزي آموزش عالي
 مديريت جهانگردي:

- بازاريابي جهانگردي
- برنامه ريزي توسعه جهانگردي  
 
 مديريت رسانه:
 مديريت منابع انساني

- مديريت استراتژيك منابع انساني
- مديريت عملكرد و بهره وري منابع انساني
- مديريت منابع انساني اسلامي
- مديريت منابع انساني بين الملل

 مديريت امور شهري
 مديريت پروژه

نظرات