اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران

اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران

محورهاي همايش:

مهندسي عمران :

.مهندسي سازه
· مديريت ساخت و اجرا
· آموزش و توسعه مهندسي عمران
· مهندسي زلزله و بهسازي لرزه‌اي
· نقشه برداري، ژئودزي و ژئوماتيك
· مهندسي راه، حمل و نقل و ترافيك
· مهندسي سد سازي و سازه هاي آبي .فناوري‌هاي نوين در مهندسي عمران
· مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار
· ايمني، مديريت بحران و پدافند غيرعامل
· مهندسي منابع آب، سازه‌هاي هيدروليكي و دريايي

شهرسازي :
· بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها(
· شهرسازي نوين و توسعه پايدار
· سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
· ناپايداري شهر و عوامل موثر
· شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
· حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
· شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
· تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
· توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
· كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
· الگوهاي معماري وشهرسازي بومي و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي
· المان هاي شهري و محورهاي مرتبط
· برنامه ريزي منطقه اي و شهري
· طراحي شهري ،نماهاي شهري وامنيت رواني
· مشاركت در امور شهري
· بهسازي و نوسازي شهري
· ساختمان هاي هوشمند وكاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در ساخت و توسعه شهري
· ساير ايده هاي نوين در شهرسازي و توسعه پايدار
 · بافت هاي تاريخي
· جغرافيا ،برنامه ريزي ومديريت شهري
· بهسازي آثار تاريخي
· جغرافيا،تغييرات آب وهوايي،شهرسازي پايدار
· علوم جغرافيايي ومديريت شهري
· نوسازي شهري
· كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي درشهرسازي
· بازسازي بافت تاريخي
· جغرافيا وشهرسازي
· برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري
· شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
· شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
· ساير ايده هاي نوين در زمينه شهرسازي وتوسعه پايدار

مهندسي معماري :

· مصالح و فن آوري هاي نوين در معماري
· معماري و هويت شهري
· معماري پايدار
· معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري
· روشها و فناوريهاي نو در در معماري
· انرژي هاي نو در معماري
· سبك شناسي معماري
· معماري خياباني
· تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري
· گرافيك شهري
· معماري ومحيط زيست
· معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
· معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
· مفهوم شناسي معماري و شهر سازي معاصر
· معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
· معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
· نمودهاي معماري سنتي و اسلامي در معماري و شهرسازي منطقه
· الگوهاي معماري بومي
· معماري منظر
· بوم شناسي
· زيبايي شناسي در معماري
· ساير ايده هاي نوين در زمينه معماري وتوسعه پايدار

مديريت وبرنامه ريزي شهري :

· فرهنگ شهر نشيني
· شهروند و حقوق شهروندي
· ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري 
· تعامل در فضاي شهري 
· روانشناسي محيطي 
· روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست 
· شهر و حقوق شهروندي 
· طراحي وفضاهاي شهري 
· مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري 
· برنامه ريزي كالبدي شهري 
· برنامه ريزي منطقه اي و شهري 
· مديريت شهري 
· برنامه هاي توسعه شهري 
· مديريت پروژه هاي شهري 
· مديريت بحران 
· برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز 
· مشاركت در امور شهري 
· گردشگري شهري 
· ارزيابي تاثير اجراي پروژه هاي شهري 
· بهسازي و نوسازي شهري 
· نماهاي شهري 
· تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافتهاي شهري 
· كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري 
· مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها 

محيط زيست شهري :

· محيط زيست و انواع آلودگي ها 
· مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها و روستاها 
· برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري 
· جنگلها،فضاي سبزشهري ومحيط زيست پايدار 
· شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن 
· كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست 
· شهرها و سيستم مديريت محيط زيست 
· فضاي سبز و محيط زيست شهري 
· مسائل محيط زيست كلان شهرها 
· اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها 
· شهرها و سيستم مديريت محيط زيست 
· اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها 
· اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها 
· مديريت پسماند در شهرها 
· مديريت حيات وحش شهري 
· مديريت فضاي سبز ومحيط زيست شهري 
· ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري 
· نانو ومحيط زيست 
· روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست 
· فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري 
· حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن 
· كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محيط زيستي 
· تغيير اقليم ومحيط زيست 
· مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري 
· ساختمان هاي سبز انرژي هاي پاك ومحيط زيست پايدار 
· گردشگري ومحيط زيست 
· ساير ايده هاي نوين در جهت حفاظت از محيط زيست

نظرات