اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار

اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار

محورهاي همايش:

عمران
-فناوري هاي نوين در ساختمان
-مهندسي سازه و مهندسي زلزله
-مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي
-مهندسي راه و حمل و نقل
-مهندسي و مديريت ساخت
-قشه برداري و ژئودزي
-مهندسي ژئوتكنيك
-مديريت پروژه و كنترل پروژه
-مهندسي ارزش و مجدد
-مصالح نوين ساختماني
-تكنولوژي هاي جديد ساخت
-و ساير موضوعات مرتبط

معماري:
-معماري پايدار
-معماري زمينه گرا
-معماري و طبيعت
-پديدارشناسي و معماري
-فناوري هاي نو در معماري
-سبك شناسي معماري
-اقليم و معماري
-الگوهاي معماري بومي
-ساختمان هاي سبز
-معماري ايراني - اسلامي
-مرمت ابنيه تاريخي
-معماري و گردشگري
-سكونت گاههاي روستايي
-و ساير موضوعات مرتبط

شهرسازي
-شهر و توسعه پايدار
-حمل و نقل و توسعه پايدار
-فرهنگ و هويت شهري
-بافت هاي فرسوده
-سكونت گاه هاي غير رسمي
-حكمروايي خوب شهري
-شهرهاي جديد
-شهر الكترونيك
-شهرسازي مشاركتي
-بهسازي و نوسازي شهري
-حقوق شهروندي و قوانين شهر
-شهر، معلولين و كودكان
-مديريت يكپارچه شهري
شهرسازي ايراني - اسلامي
-سيما و منظر شهري
-مبلمان و المان هاي شهري
بانكداري و اقتصاد شهري
-و ساير موضوعات مرتبط

جغرافيا:
-جغرافيا و توسعه پايدار
-گردشگري و توسعه پايدار
-برنامه ريزي شهري و منطقه اي
-برنامه ريزي روستايي
-برنامه ريزي گردشگري
-مديريت بحران و پدافند غيرعامل
-كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي
-علوم جغرافيا و فناوري هاي نوين
-مدل سازي و توسعه شهري
-فرهنگ و جغرافياي شهري
-و ساير موضوعات مرتبط

محيط زيست:
-محيط زيست و توسعه پايدار
-محيط زيست و انواع آلودگي ها
-شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
-ايمني، بهداشت و محيط زيست
-اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني
-مسائل محيط زيست در كلان شهرها
-مديريت پسماند شهري
-اقليم و محيط زيست
-فضاي سبز و محيط زيست
-و ساير موضوعات مرتبط

نظرات