همایش بین المللی اقتصاد شهری

همایش بین المللی اقتصاد شهری

 

محورهاي همايش:

- اقتصاد شهر هوشمند
- اقتصاد گردشگري شهري
- فرهنگ اقتصادي شهر و آموزش شهروندي
- معضلات شهري، محيط زيست و آلودگي هوا
- مديريت توسعه سرمايه هاي انساني و اقتصاد شهري
- نظام هاي بانكداري، بانكداري اجتماعي و اقتصاد شهري
- الگو سازي اقتصاد مقاومتي در شهرها و پدافند غيرعامل شهري
- مديريت خدمات شهري، سازمان هاي مديريت شهري و بخش خصوصي

 

نظرات