اولین همایش ملی بافت میانی شهرهای ایران

اولین همایش ملی بافت میانی شهرهای ایران

محورهاي همايش:

-مباحث نظري و مفهوم شناسي بافت مياني شهرها
-بافت مياني شهرها و ابعاد مديريتي
-بافت مياني شهرها - چالش ها  و راهكارها
-بافت مياني شهرها- ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
-بافت مياني شهرها – توسعه پايدار و ابعاد زيست محيطي
-بافت مياني شهرها و ابعاد كالبدي- فضايي
- بافت مياني شهرها و گردشگري
-بافت مياني شهرها و الگوي شهر ايراني‌- ‌اسلامي
-بافت مياني شهرها و ساير عناوين مرتبط

زير محورهاي همايش:
 مباحث نظري و مفهوم شناسي بافت مياني شهرها
- سير تحولات
- زمينه هاي استحاله و تغييرات
- رويكردها، شيوه ها و راهكارهاي مداخله
- سير انديشه ها

 بافت مياني  شهرها و  ابعاد مديريتي
- بررسي الگوي مديريتي و ظرفيت سازي در توسعه پايدار بافت مياني شهرها
- شيوهاي نوين مديريت در بافت مياني شهرها
- مديريت بحران در بافت مياني شهرها
- ملاحظات پدافند غير عامل در بافت مياني شهرها 
- جايگاه مديريت واحد شهري در نوسازي پيوسته و منسجم بافت مياني شهرها
- تجارب جهاني برنامه ريزي و طراحي شهري در بافت مياني شهرهاي جهان

بافت مياني شهرها - چالش ها  و راهكارها
- چالش هاي شهرنشيني نوين در بافت مياني شهرها
- چالش هاي هويت در بافت مياني شهرها و راهكارهاي احياء آن
- چالش هاي زيست محيطي در بافت مياني شهرها 
- چالش هاي اقتصادي در بافت مياني شهرها 
- چالش هاي حقوقي در بافت مياني شهرها 
- چالش هاي بومي گرايي در بافت مياني شهرها 
- راهكارهاي انسجام بخش در بافت مياني شهرها
- راهكارهاي تجديد حيات شهري در بافتهاي مياني

بافت مياني  شهرها- ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
- ارزيابي الگوهاي مشاركت مردمي در بافت هاي مياني شهري
‌- محدوديت ها و فرصت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بافت مياني شهرها - با تأكيد بر نمونه شهر اصفهان
- ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بافت مياني شهرها
- الگوهاي اجتماعي سكونت در بافت مياني شهرها
- تأثير نوسازي بافت هاي مياني در تحرك اقتصاد شهري
- روش هاي تأمين منابع مالي جهت تحقق طرح هاي توسعه شهري و بازآفريني بافتهاي تاريخي و مياني شهري

بافت مياني شهرها – توسعه پايدار و ابعاد زيست محيطي
- توسعه پايدار بافت مياني شهرها
- موانع و محدوديتها و شاخص هاي توسعه شهري پايدار در بافت مياني شهرها
- ارزيابي توانها و ظرفيت هاي طبيعي و محيطي در بافت مياني شهرها
- مديريت زيست محيطي بافت مياني شهرها

بافت مياني شهرها و ابعاد كالبدي- فضايي
- الگوها و رويه هاي ساخت و ساز مسكوني در بافت مياني شهرها 
- معيارهاي سنجش و اندازه گيري ميزان انسجام و پيوستگي ساخت و ساز در بافت مياني شهرها 
- روش هاي كنترل، نظارت ، هدايت و پايش ساخت و ساز در بافت مياني شهرها
- كاربرد موارد و مصالح جديد و فن آوري نوين ساخت و ساز بافت مياني شهرها
- اهميت بازخواني رويه هاي ساخت و ساز در شهرها و تطابق آنها با تحولات نوين
- امكان سنجي توسعه كاربري ها و جانمايي كاركردهاي جديد در بافت مياني شهرها
- عوامل مؤثر بر توسعه كالبدي بافت مياني شهرها
- سيما و منظرشهري در بافت مياني شهرها

 بافت مياني شهرها  و گردشگري
- محدوديت ها و فرصت هاي گردشگري در بافت مياني شهرها 
- بهسازي و نوسازي بافت مياني شهرها و تأثير آن در توسعه گردشگري
- راهبردهاي نوين گردشگري و توسعه پايدار در بافت مياني شهرها
- گرافيك محيطي و طراحي شهري در گردشگري در بافت مياني شهرها 

بافت هاي مياني شهرها و الگوي شهر ايراني‌- ‌اسلامي
- شيوه ها و الگوهاي حفظ و نگهداري و ارتقاء ارزش هاي ايراني و اسلامي در بافت مياني شهرها
-  احياي بافت مياني شهرها با رويكرد الگوي ايراني- اسلامي
- موانع و محدوديتها و شاخص هاي توسعه الگوي شهر ايراني- اسلامي در بافت مياني شهرها

بافت هاي مياني شهرها و ساير عناوين مرتبط

نظرات