همایش علمی دانشجویان علوم تغذیه

همایش علمی دانشجویان علوم تغذیه

محورهاي همايش:

-تغذيه و جامعه
-تغذيه و بيماري
-تغذيه و ژنتيك
-تغذيه و ايمني
-تغذيه و وورزش
-تداخل غذا و دارو
-بهداشت مواد غذايي
-تغذيه و دوره هاي زندگي

نظرات