نخستین اجلاس ملی اقتصاد زیستی و زیست بازار ایران

نخستین اجلاس ملی اقتصاد زیستی و زیست بازار ایران

«نخستين اجلاس اقتصاد زيستي» با شعار اقتصاد زيستي، راهبردي ملي در تحقق اقتصاد مقاومتي است. اين رويداد بدنبال ايجاد فضايي براي بحث، تبادل اطلاعات و ارتقاء دانش و نگرش مديران و كارشناسان در شركت هاي خصوصي، صنايع  و نهادهاي دولتي ، موسسات مالي و بانكي، سرمايه گذاران ، دانشگاه ها و مراكز پژوهشي در زمينه اقتصاد زيستي مي باشد.
 
 
اين هم انديشي علمي كه با هدف تبيين ابعاد اقتصاد زيستي و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتي برگزار مي گردد، يكي از مهم ترين اقدامات در زمينه تبيين مفاهيم اقتصاد زيستي و بسترسازي جهت استقرار و توسعه نظام اقتصاد زيستي دانش بنيان در ايران،  در راستاي نيل به توسعه اقتصادي-اجتماعي كشور مي باشد و طي 2 روز برگزاري اين برنامه، محورهاي علمي ذيل مورد بحث و بررسي كارشناسي قرار خواهند گرفت:
 
-فرصتها و چشم‌انداز اقتصاد زيستي در ايران
-راهكارهاي توسعه فناوري، بازار و رقابت‌پذيري در صنايع زيست‌فناوري
-مدلهاي نوآوري و كارآفريني در اقتصاد زيستي دانش‌بنيان
-الگوهاي سرمايه‌گذاري در زيست‌فناوري
-سياست‌ها و الزامات توسعه اقتصاد زيستي

نظرات