اولین کنفرانس ملی فرهنگ رانندگی، قانون گریزی و رفتار تهاجمی

اولین کنفرانس ملی فرهنگ رانندگی، قانون گریزی و رفتار تهاجمی

محور اصلي:     
-روانشناسي، علوم تربيتي و علوم اجتماعي    
-تدابير حقوقي و قضايي    
-مديريت و اقتصاد    
-هنر، معماري و شهرسازي

 

محور فرعي :                                          محور اصلي:                                            
متغيرهاي روانشناختي و شخصيتي مؤثر                      روانشناسي، علوم تربيتي و علوم اجتماعي    
متغيرهاي جمعيت شناختي و جامعه شناختي مؤثر             روانشناسي، علوم تربيتي و علوم اجتماعي    
آموزش، تربيت و جامعه‌پذيري (خانواده، مدرسه و ...)       روانشناسي، علوم تربيتي و علوم اجتماعي    
رويكرد بومي، فرهنگي و ديني                                  روانشناسي، علوم تربيتي و علوم اجتماعي    
پيامدهاي روانشناختي و اجتماعي                               روانشناسي، علوم تربيتي و علوم اجتماعي    
پيشگيري، فرهنگ سازي و مقابله                               روانشناسي، علوم تربيتي و علوم اجتماعي    
آسيب‌شناسي قوانين، رويه‌هاي قضايي و پليسي               تدابير حقوقي و قضايي    
مطالعه تطبيقي تدابير حقوقي و قضايي                         تدابير حقوقي و قضايي    
پيشگيري در حوزه حقوقي و قضايي                            تدابير حقوقي و قضايي    
نقد و ارزيابي اثربخشي ضمانت اجراهاي حقوقي            تدابير حقوقي و قضايي    
مديريت و اطلاع‌رساني هوشمند رفتار ترافيكي               مديريت و اقتصاد    
ارزيابي و اصلاح سيستم هاي ناوبري                         مديريت و اقتصاد    
ارزيابي اقدامات ايمن‌سازي                                     مديريت و اقتصاد    
زمينه‌ها و پيامدهاي اقتصادي (بيمه و ...)                      مديريت و اقتصاد    
نقش متغيرهاي زيبايي شناختي                                 هنر، معماري و شهرسازي    
انسان محوري در طرح هاي حمل و نقل و ترافيك          هنر، معماري و شهرسازي    
نقش طراحي شهري، ساختار شهري و برنامه ريزي شهري    هنر، معماري و شهرسازي    
فرهنگ رانندگي و محيط زيست                                هنر، معماري و شهرسازي

 

نظرات