کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر

کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر

اهداف كنفرانس:

ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهاي نوين پژوهشي بين انديشمندان، محققان، صنعتگران ،دانشجويان و دست‌اندركاران در زمينه مهندسي عمران، معماري و شهرسازي و علوم جغرافيا
-ارتقا سطح دانش جامعه مهندسي و عموم در مسائل مرتبط با مهندسي عمران، معماري و شهرسازي و علوم جغرافيا
-آشنايي با مفاهيم جديد در سازه ، طراحي و شهرسازي و جغرافيا
-ايجاد تفاهم و تعامل سازنده بين مديران كشوري و استاني  و دانشگاهيان
-آشنايي دانشجويان با مباحث مرتبط با عمران ، معماري و شهرسازي و علوم جغرافيا
-برقراري ارتباط بيشتر بين نهادهاي علمي و اجرايي در جهت تحقق محورهاي كنفرانس
-بررسي مشكلات ساخت و سازهاي كشور و ارائه راهكارهاي عملي در بعد  عمران،معماري و شهرسازي
-بررسي چالش هاي رشته هاي تخصصي مهندسي عمران، معماري و شهرسازي و محيط زيست
-بررسي مسئله ي انرژي و آب و ارائه ي راه حل هاي مناسب در جهت توسعه ي عمراني و توسعه شهري و معماري پايدار
-بررسي نقش مديريت ساخت و ساز در توانمندسازي ، بهينه سازي و ارائه ي مدل هاي مناسب در توسعه
-ترغيب بخش خصوصي به استفاده از فناوري هاي نوين در امر ساخت و ساز شهري
-شناخت و تبيين شاخصه هاي هويت بخش معماري بومي كلانشهر ها

 

محورهاي كنفرانس:


 عمران:

 محورهاي اصلي:
·         مهندسي سازه
·         مهندسي ژئوتكنيك
·         كاربردهاي سنجش ازدور
·         مهندسي نقشه برداري
·         مديريت بحران و پدافند غيرعامل
·         مهندسي ارزش و ارزيابي ريسك
·         مهندسي راه، حمل و نقل و ترافيك
·         مهندسي محيط زيست
·         ساير موضوعات مرتبط


زير محورها:

1.       مهندسي سازه و زلزله
2.       كنترل سازه هاي مهندسي عمران
3.       روش هاي عددي در مهندسي عمران
4.       مهندسي سازه هاي هيدروليكي و دريايي
5.       مهندسي ژئوتكنيك
6.       كاربرد روش‌هاي عددي در مهندسي ژئوتكنيك
7.       فناوري و مصالح نوين در مهندسي ژئوتكنيك
8.       ديناميك خاك و ژئوتكنيك لرزه‌اي
9.       كاربردهاي سنجش ازدور
10.   مهندسي نقشه برداري
11.   مديريت بحران و پدافند غيرعامل درمهندسي عمران
12.   مهندسي ارزش و ارزيابي ريسك درمهندسي عمران
13.   فناوريهاي نوين در صنعت ساختمان
14.   مهندسي راه، حمل و نقل و ترافيك
15.   ارزيابي و تحليل ريسك
16.   ارزيابي و تحليل مخاطرات طبيعي- تكنولوژيكي
17.   مقاوم سازي سازه ها و كاهش خطرپذيري
18.   مهندسي محيط زيست و كاهش خطرپذيري
19.   مديريت منابع آب و كاهش خطرپذيري
20.   كنترل سيلابها و كاهش خطرپذيري


 معماري:

 محورهاي اصلي:
·         معماري و شهرسازي اسلامي
·         مهندسي معماري و توسعه پايدار
·         معماري و گردشگري
·         اقليم و معماري پايدار                               
·         محيط ، مصالح و معماري
·         فرهنگ و معماري
·         معماري و شهرسازي اسلامي
·         ساير موضوعات مرتبط


 زير محورها:

معماري و شهرسازي اسلامي:
1.       شناخت ارزش هاومفاهيم معماري وشهرسازي اسلامي
2.       راهبردها وراهكارهاي تحقق نظريه هاي معماري وشهرسازي اسلامي
3.       تاثير فرهنگ  وبازپروري هويت فرهنگي در معماري بومي
4.       نمودهاي معماري سنتي واسلامي در معماري و شهرسازي ايران
5.       جايگاه معماري وشهرسازي اسلامي در جهان معاصر
6.       واقع گرايي و آرمان گرايي معماري وشهرسازي اسلامي
7.       نقد وتحليل نظريه پردازان،پژوهشگران ومعماران معاصر ملي وبين المللي در زمينه معماري وشهرسازي اسلامي
8.       روش هاي نظريه آفريني در معماري وشهرسازي اسلامي


 مهندسي معماري و توسعه پايدار :
1.       معماري پايدارو هويت شهري
2.       نقش انرژي هاي نو در معماري بومي
3.       مفهوم شناسي معماري معاصر
4.       توسعه پايدار در معماري
5.       معماري و نقش آن در توسعه پايدار
6.       معماري زيست مبنا و طراحي اكولوژيكي
7.       مصالح ، سازه و طراحي معماري هوشمند
8.       انرژي هاي تجديد پذيرو كارامد در معماري


 معماري و گردشگري :
1.       گردشگري ومعماري بانگاه فرهنگي-مذهبي
2.       مرمت بافت ها وآثار تاريخي بانگرش به حفظ هويت آثارو جلب گردشگران


اقليم و معماري پايدار :                                
1.       تاثير اقليم بر معماري بومي و پايدار
2.       اهميت بوم گرايي در معماري
3.       تاثير معماري بومي در معماري پايدار


 محيط ، مصالح و معماري:
1.       تاثير مصالح بوم آورد بر معماري پايدار
2.       اهميت تكنيك هاي ساخت معماري بومي بر معماري پايدار
3.       تاثير مولفه هاي كالبدي  و محيطي  بر معماري بومي و نقش آن در معماري حال و گذشته
4.       شيوه هاي خاص كاربرد مصالح در معماري بومي و تلفيق آن با تكنولو‍ژي امروزي
5.       روانشناسي محيط با رويكرد معماري پايدار


 فرهنگ و معماري:
1.       اهميت فرهنگ در معماري بومي
2.       كاربرد فرهنگ جهت رسيدن به فضاهاي پايدار
3.       گوناگوني معماري بومي در فرهنگهاي مختلف
4.       تاثير مولفه هاي اجتماعي بر معماري بومي و نقش آن در معماري حال و گذشته


 شهرسازي:

محورهاي اصلي:
·         طراحي شهري
·         برنامه ريزي شهري و منطقه اي
·         مديريت شهري
·         جغرافياي شهري
·         توسعه پايدار
·         ساير موضوعات مرتبط


 زير محورها:

طراحي شهري:
1.       هويت شهري
2.       فضا و مكان
3.       طراحي شهري
4.       معماري شهري و منظره

برنامه ريزي شهري و منطقه اي:
1.       توسعه پايدار و فرم شهري
2.       توسعه خدمات الكترونيكي و شهر الكترونيكي
3.       برنامه ريزي بحران براي مناطق شهري
4.       ناحيه گرايي
5.       محله ها
6.       جمعيت و روندهاي دموگرافيك
7.       خدمات شهري
8.       استفاده از زمين
9.       شهري و برنامه ريزي منطقه اي
10.   ايمني عمومي در مناطق شهري
11.   شاخص هاي شهري
12.   اطلاعات / مواد و روش ها
13.   نظري و مفهومي در مسائل مربوط به امور شهري.
14.   مشاركت شهروندان
15.   رضايت / كيفيت نظرسنجي ها زندگي
16.   زيرساخت
17.   بشر / خدمات اجتماعي
18.   توسعه شهري
19.   شهرستانها و امنيت
20.   مسكن
21.   مهاجرت
22.   توسعه حرفه اي
23.   مسكن و امور شهري
24.   توسعه اجتماع
25.   رشته امور شهري
26.   حمل و نقل
27.   شبكه
28.   توسعه پايدار
29.   مسائل زيست محيطي
30.   توسعه اقتصادي
31.   اقتصاد شهري
32.   انرژي هاي جديد در شهرهاي
33.   شهري بهداشت و درمان
34.   شهري مالي 


مديريت شهري:

1.       مديريت بحران
2.       مديريت شهري
3.       سياست شهري
4.       انتخابات
5.       رشد مديريت
6.       آمادگي براي شرايط اضطراري
7.       اداره امور


 جغرافياي شهري:
1.       سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از راه دور
2.       جغرافياي شهري 


شهرسازي و توسعه پايدار
1.       شناخت موانع، محدوديتها وشاخصهاي توسعه شهري پايدار
2.       كاربرد فن آوري هاي نوين در توسعه  شهري جديد
3.       جايگاه شهرداريها و شورا ها در اجرايي كردن مفاهيم توسعه پايدار شهري
4.       جايگاه طراحي ومعماري سبز در شهرسازي پايدار
5.       اهميت محيط و مصالح برمعماري بومي والگوبرداري در جهت ساخت فضاهاي شهري پايدار
6.       تنگناها وچالش هاي پيش روي توسعه  پايدار شهري


علوم جغرافيا:

محورهاي اصلي:

·         آمايش سرزمين
·         مديريت بحران
·         محيط زيست
·         اقليم شناسي
·         سامانه اطلاعات جغرافيايي
·         برنامه ريزي شهري
·         توسعه پايدار
·         گردشگري
·         مطالعات ژئومورفولوژي
·         برنامه ريزي روستايي
·         ساير موضوعات مرتبط


زيرمحورها:

1.       جغرافيا ، آمايش سرزمين
2.       جغرافيا و فضاي سبز شهري
3.       جغرافيا ومديريت بحران
4.       جغرافيا و محيط زيست
5.       جغرافيا وكاهش مخاطرات طبيعي
6.       جغرافيا،اقليم شناسي وكاربردها
7.       جايگاه مطالعات ژئومورفولوژي در جغرافيا
8.       جغرافيا ومشكلات امروزي شهرها
9.       كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي و دور سنجي
10.   فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي
11.   جغرافيا و برنامه ريزي شهري
12.   جغرافيا و حمل ونقل پايدار
13.   جغرافيا، مدلهاي كمي وتحليل هاي آماري
14.   جغرافيا وتوسعه پايدار شهري و روستايي
15.   جغرافيا و گردشگري 

 

نظرات