اولین همایش پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیایی

اولین همایش پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیایی

گسترش و معرفي پژوهش هاي كاربردي يكي از عوامل توسعه جوامع و حركت بسوي تعالي ورشد،شكوفايي استعدادها و كاميابي علمي جامعه است كه مي تواند مسير حركتي جامعه و كشور را درتوليد علم و دستيابي به اهداف توسعه تقويت نمايد؛ براي دستيابي به اين هدف دانشگاهها نقش مهمي را برعهده دارند؛ در اين راستا گروه جغرافيا دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان در نظر دارد با در نظر گرفتن ظرفيت هاي مشترك گروه هاي علمي دانشگاه در رشته هاي همايشي تحت عنوان:"تحقيقات كاربردي در مجموعه علوم جغرافيايي" همراه با كارگاه ;كاربرد  سنجش از دور و  سيستم اطلاعات جغرافيايي در  برنامه ريزي در اسفند  ماه 1394 در محل دانشگاه آزاد اسلامي برگزار كند .


اهداف كنفرانس :
- آشنايي با دستاوردهاي علمي و جديدترين متدهاي پژوهشي انجام يافته در پژوهش هاي مشترك كاربردي علوم مختلف با جغرافيا
- اهتمام ويژه انديشمندان  و دانش پژوهان به ضرورت توسعه و ترويج صحيح فرهنگ و تعامل علوم  با يكديگر و استفاده از ظرفيتهاي مشترك 
-راه اندازي دبيرخانه دائمي كنفرانس و دسترسي آسان علاقمندان و صرفه جويي در هزينه و وقت پژوهشگران
- فراهم سازي بسترمناسب براي انتقال دانش وتجربيات رشته هاي  مختلف دانشگاه ازاد اسلامي واحد سمنان  و استفاده از ظرفيت هاي بين رشته  اي و همچنين استفاده از ظرفيهاي پژوهش بالقوه دانشجويان تحصيلات تكميلي 
-  جلب توجه صاحبنظران و سياستگزاران بخشهاي مرتبط به اهميت استفاده از دستاوردها و تعامل فعاليتهاي داشگاهي و بين رشته اي. 
- اشاعه ي فرهنگ  صحيح مديريت و برنامه ريزي و توسعه آموزش و پژوهش علوم يك مجموعه دانشگاهي
- ارائه راهبردها و راهكارهاي تحقق نظريه هاي تعامل  وحدت  اسلامي و شناخت ارزش‌ها و الگوهاي مناسب.
-دستيابي به راهكارهاي مناسب توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در جامعه و آينده پژوهشي وجهت دهي به انجام پژوهش هاي رشته جغرافيا


محورهاي همايش:
-جغرافيا وبرنامه ريزي شهري(آمايش شهري ،بهسازي و طراحي شهري ،مسكن شهري ،محيط زيست شهري)
- جغرافيا وبرنامه ريزي روستايي
- جايگاه مطالعات ژئومورفولوژي و زمين شناسي در جغرافيا-
- جغرافيا،اقليم شناسي وكاربردها
- جغرافيا و معماري( اقليم ومعماري ، بهينه سازي مصرف انرژي،تنظيم شرايط محيطي،شاخص هاي زيست اقليم ساختماني)
-جغرافيا و برنامه ريزي توريسم (گردشگري  وجغرافيا)
-جغرافيا و آمايش سرزمين
-جغرافيا و توسعه پايدار(پايداري جغرافيايي و جغرافياي پايدار)
-جغرافيا و محيط زيست
- كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور در جغرافيا(فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي)
-جغرافيا و اقتصاد ( اقتصاد سنجي جغرافيايي و جغرافياي اقتصادي)
-جغرافيا و روانشناسي(روان شناسي رنگ ،مبلمان شهري و روان شناسي شهري، گردشگري و روانشناسي)
-جغرافيا و انرژي(رويكرد جهاني انرژي، انرژي هاي نو و تجديد پذير در توسعه مناطق جغرافيايي،انرژي صفر)
-مسائل و مشكلات  استان سمنان از ديدگاه جغرافيايي

 

 

 

نظرات