اولین همایش ملی آینده پژوهی آموزش عالی ایران:چشم انداز بین المللی شدن دانشگاه ها و چالش های آن

اولین همایش ملی آینده پژوهی آموزش عالی ایران:چشم انداز بین المللی شدن دانشگاه ها و چالش های آن

محورهاي همايش:


 بين المللي شدن دانشگاهها: چالش‌ها، كلان روندها، پيشرانها و بازدارنده‌ها
- بررسي و تحليل انتقادي وضع موجود همكاري‌هاي علمي و تعاملات بين‌المللي دانشگاه‌هاي ايران
- مطالعات موردي چالشهاي بين المللي شدن آموزش عالي ودانشگاه هاي ايران
- تحليل و برون يابي كلان روندها به منظور پيش‌نگري آينده دانشگاه ايراني در جهاني بين المللي شده
- بررسي پيشرانها و بازدارنده هاي آموزش عالي ايران در مسير بين‌المللي شدن
-بررسي نا اطميناني‌هاي آينده آموزش عالي ايران با تأكيد بر محيط بين‌المللي

 
ترسيم چشم انداز و آينده مطلوب بين‌المللي شدن نظام علم و فناوري و آموزش عالي
- چشم انداز سازي نظام علمي وآموزش عالي مطلوب ايراني در ترازهاي بين المللي
- چشم انداز سازي دانشگاه مطلوب ايراني در ترازهاي بين المللي
-تجزيه و تحليل بررسي اسناد بالادستي جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر آينده نظام علم و فناوري آموزش عالي
- نظام علم و فناوري و آموزش عالي بين المللي وبررسي گفتمان اسلامي – ايراني
-نظام علم و فناوري و آموزش عالي مولد و مروج علم نافع و فرزانگي، كارآفرين و پاسخگوي نيازهاي جامعه.
 

آينده نگاري و سناريوپردازي براي دستيابي به بين‌المللي شدن نظام علم و فناوري و آموزش عالي
- مطالعه موردي در ابعاد مختلف همكاري‌هاي علمي و تعاملات بين‌المللي دانشگاه‌ ها به منظور آينده نگاري
- حقوقي و ساختار و قانوني
- زير ساختي
- اعتباري ومالي
- فرهنگي، اجتماعي و فوق برنامه‌ها
-  پژوهش و فناوري
- توسعه دوره‌ها، برنامه‌هاي آموزشي و درسي
- فرآيندهاي ياددهي و يادگيري
- ديپلماسي علم وفناوري
-  اعضاي هيأت علمي و كاركنان
-  دانشجويان
- فناوري اطلاعات و ارتباطات و محيط‌هاي چند رسانه‌اي
- اعتبار سنجي و شبكه ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي تضمين كيفيت؛ الزامات و استانداردهاي آينده
 

 نقشه راه بين المللي شدن در آموزش عالي و نظام علم وفناوري ايران
- بررسي عملكرد دولت در خلق آينده مطلوب آموزش عالي بين المللي و ارائه راه حل‌هاي عملياتي
- بررسي نقش دانشگاه در خلق آينده مطلوب بين المللي خود و ارائه راه حل‌هاي عملياتي
- بررسي نقش بخش هاي اقتصادي واجتماعي كشور در خلق آينده مطلوب در محيط تعاملات علمي و فناوري بين المللي و ارائه راه حل‌هاي عملياتي
- مديريت نظام هاي توليد علم، رهبري علمي، مديريت يادگيرنده و مشكل سيطره نهادهاي اداري در پيش روي بين المللي شدن دانشگاه

 كاربست روش هاي آينده پژوهي در سياست گذاري، برنامه ريزي و مديريت دانشگاهها در فرآيند بين المللي شدن
-كاربرد روش‌هاي آينده پژوهي در مديريت دانشگاه بين المللي
- كاربرد مدل سي.ال. اي (C.L.A) در آينده پژوهي نظام علم وفناوري و آموزش عالي ايران در محيط بين المللي و در آينده پژوهي بين المللي شدن دانشگاه ايراني
- تكنيك دلفي در بررسي آينده بين المللي شدن در آموزش عالي و نظام علم وفناوري ايران
نگاشت سناريو براي دانشگاه بين المللي و زيرنظام هاي مختلف آموزش عالي ايران در محيط بين المللي
-مدل‌هاي ارزيابي سناريوهاي آينده بين المللي شدن در آموزش عالي و مديريت دانشگاهي
-پس نگري در مديريت دانشگاه بين المللي

 
 ارزيابي تجربيات ملي و جهاني بين المللي شدن دانشگاهها
 مطالعات موردي و بررسي‌هاي خاص درباره مسائل آينده بين‌المللي شدن دانشگاه ايراني مانندِ:
- تبادل استاد و دانشجو،
- پروژه‌ها و برنامه‌هاي مشترك آموزشي و پژوهشي،
- راهنمايي پايان نامه‌ها،
-سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك
- نسل هاي نوين دانشگاهي؛ نسل سوم دانشگاه كارآفرين، نسل چهارم دانشگاه جامعه ساز و...
- آينده پژوهي درباره، مهاجرت نخبگان فكري و علم وفناوري
- تحرك و جابه‌جايي در محيط بين المللي
- پرديس بين‌المللي
- آموزش چند زبانه
- اعتبار بخشي به مدارك در محيط بين المللي
- تضمين كيفيت آينده نسل‌هاي نوآوري در محيط بين المللي
- فناوري اطلاعات و ارتباطات
- شبكه‌هاي مجازي
-  اخلاق آكادميك و ارزش‌هاي دانشگاهي در محيط بين المللي
- امنيت فرهنگي و پروتكل هاي بين المللي براي مصونيت هاي مختلف
- كنسرسيومهاي ملي و منطقه اي و بين المللي
-  سرمايه‌ اجتماعي آموزش عالي در محيط بين المللي
- سبك زندگي در محيط چند فرهنگي آموزش عالي
- قابليت ها و چالشهاي توريستي در دانشگاه بين المللي
-مقتضيات اقتصاد آموزش عالي در محيط بين المللي( تحول منابع ملي، مناطق آزاد، مبادلات ارزي و..)
- بررسي‌هاي تطبيقي آينده پژوهي آموزش عالي (تجربه هاي دانشگاهي در كشورهاي درحال توسعه موفق براي بين‌المللي شدن)

نظرات