اولین همایش ملی مهندسی خودرو

اولین همایش ملی مهندسی خودرو

دانشگاه پيام نور به عنوان يكي از دانشگاه­هاي فعال در زمينه خودرو و با توجه به اهميت صنعت خودرو در جامعه بشري و اقتصاد جهان، در نظر دارد با هدف هويت بخشي به فعاليت هاي علمي و همچنين ايجاد انگيزه در دانشجويان، نخستين همايش ملي مهندسي خودرو را با مشاركت دانشگاه­ها و صنايع فعال در حوزه خودرو سراسر كشور به ميزباني دانشگاه پيام نور مازندران در مركز بابل برگزار نمايد.

 

محل برگزاري روز اول همايش دانشگاه پيام نور مركز بابل و روز دوم در محل شركت ايران خودرو مازندران مي باشد


محورهاي اصلي همايش: 
-ديناميك خودرو    
-سوخت و احتراق    
-موتورهاي احتراق داخلي    
-آيروديناميك خودرو    
-خودروهاي الكتريكي و هيبريدي    
-سامانه هاي ايمني خودرو    
-سامانه هاي نوين قواي محركه خودرو    
-سامانه هاي شاسي، سازه و بدنه نوين خودرو    
-سامانه هاي تعليق، ترمز و فرمان پيشرفته خودرو    
-چالش ها، فرصت ها و راهكارهاي پيش روي صنعت

 

نظرات