اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها

اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها

محورهاي همايش:


اقتصاد ايران:
-بسته هاي سياستي اقتصادي
-اقتصاددانش بنيان ، اقتصاد مقاومتي
-نهادهاي مالي ونظام بانكداري
-بي ثباتي و تلاطم نرخ ارز
-نظام مالياتي
-بازار كار ، اشتغال و بهره وري
-سياستهاي تجاري و جهاني شدن
-سرمايه گذاري خارجي
- گردشگري 
-اصلاح قيمت حامل هاي انرژي
-خدمات و فناوري هاي برتر
 -انرژي هاي تجديد پذير(انرژي خورشيدي و ...)

اقتصاد استان يزد:
-بهبودفضاي كسب و كار
-نوسازي صنايع بومي(نساجي ، كاشي و ...)
-نشاط اجتماعي- اقتصادي
-گردشگري (سلامت، ورزشي و...)
-بحران آب
-مخاطرات زيست محيطي

زنان و توسعه اقتصادي:
-الگوهاي موفق مديريت زنان و توسعه اقتصادي
-توانمند سازي زنان و نقش آن در توسعه اقتصادي
- تبيين وضعيت زنان در شرايط فعلي و آتي اقتصاد ايران
- آسيب شناسي اشتغال زنان در شرايط اقتصادي فعلي و آتي ايران

 ساير موضوعات در زمينه هاي اقتصاد ، مديريت و حسابداري

نظرات