دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست

دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست

محورهاي كنفرانس:

- مديريت كيفي منابع آب و محيط زيست
- تغيير اقليم، توسعه پايدار در محيط زيست
- آلودگي هاي زيست محيطي (آب، خاك، هوا، صدا، نور) كنترل و مديريت آنها
-اخلاق، فرهنگ سازي، حقوق و ديپلماسي محيط زيست
- استفاده ايمن از پساب و آلاينده هاي نوظهور
- اقتصاد سبز و ارزشهاي اقتصادي در حسابهاي ملي
- انرژي هاي نو و فناوريهاي نوين در محيط زيست
- محيط زيست شهري، مديريت پسماند و تشكل هاي مردم نهاد
- مديريت، برنامه ريزي و ارزيابي اكوسيستم
- بحران هاي زيست محيطي، مديريت ريسك ايمني، بهداشت و محيط زيست

نظرات