کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری

کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری

محورهاي كنفرانس:

مهندسي عمران و توسعه پايدار:
-تكنولوژي بتن
-روش هاي عددي در مهندسي عمران
- مديريت ساخت و اجرا
-ژئوتكنيك و معدن
-هيدروليك ، منابع آب
- راه و ترابري
-مهندسي تخريب در صنعت ساختمان
-محيط زيست
-مهندسي تونل براي نواحي شهري
-نقشه برداري، ژئودزي و ژئوماتيك 
-اخلاق ، چالش ها و ارزش ها در مهندسي عمران
-ايمني، مديريت بحران و پدافند غير عامل در عمران
-فناوري نوين در مواد و مصالح ساختماني و صنعتي سازي ساختمان
-رايانه و هوش مصنوعي در مهندسي عمران
-كاربرد زمين شناسي مهندسي در عمران و ژئوفيزيك در سد سازي
-سيستم هاي GISبا تاكيد بر كاربرد آنها در مهندسي عمران
-مباني و اصول مهندسي تخريب،مديريت و نظارت تخريب


مهندسي  سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي:
-مهندسي منابع آب ، سازه هاي هيدروليكي و دريايي
-سازه هاي زير زميني
- ديناميك سازه و مقاوم سازي لرزه اي
-مهندسي ارزش
-هماهنگي شكلي سازه و معماري
-توسعه شهري و به كارگيري مصالح بومي و نوين در سازه ها
-سازه هاي غيرساختماني و صنعتي
-بهسازي سيستم شريان هاي حياتي ،بناها و پل ها
-عيب يابي لرزه اي سازه ها و روش هاي بهسازي و مقاوم‎سازي سازه‎ها
-كاربرد فناوري هاي نوين (جداگر هاي لرزه اي ، ميراگر ها و ...) در بهسازي لرزه اي سازه ها
-مقاوم سازي و بهسازي ساختارهاي شهري
-ايمني سازه در معادن زير زميني
-تحليل و نو آوري در طراحي سازه هاي بتني و فولادي
-مقاوم سازي سازه ها در برابر آتش و بيان رويكرد هاي معماري
-اثر زلزله بر سازه هاي فضاكار، سازه هاي بنايي و سازه هاي ويژه

مهندسي معماري و توسعه پايدار:
-معماري پايدار
-نقش معماري در دستيابي به ساخت و ساز پايدار
-معماري و هويت شهري
-انرژي هاي نو در معماري
-نمودهاي معماري و شهرسازي سنتي و اسلامي در منطقه
-سبك شناسي معماري
-روش ها و فناوري هاي نو در در معماري
-تأثير اقليم بر معماري بومي و پايدار
-الگوهاي معماري بومي
-گرافيك شهري و معماري خياباني
-تأثير مصالح بوم آورد بر معماري پايدار
-مفهوم شناسي معماري و شهر سازي معاصر
-معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
-معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
-تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري
-برنامه ريزي انرژي در طرح هاي معماري با نگاه به معماري پايدار
-معماري منظر ، بوم شناسي و زيبايي شناسي در معماري


مهندسي ترافيك ، حمل و نقل و زيرساخت هاي شهري:
-حمل‌و‌نقل و توسعه پايدار
-شريان هاي حياتي و حمل و نقل شهري
-روسازي ( راه، راه آهن، فرودگاه و بندر)
-سيستم‌هاي هوشمند حمل‌و‌نقل
-برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهرسازي
-ابنيه فني و تاسيسات شهري
-آب و فاضلاب و زيرساخت هاي شهري
-سيستم هاي حمل و نقلي و پايداري حمل و نقل در كلان شهرها
-طراحي هندسي معابر
-مهندسي ترافيك و برنامه ريزي حمل و نقل
-مديريت سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل
-آموزش و فرهنگ‌سازي ترافيك
-ايمني حمل و نقل ،ترافيك و ريسك
-حمل‌و‌نقل همگاني ، اقتصاد حمل‌و‌نقل
-قوانين و مقررات و مديريت يكپارچه در ترافيك
-حمل و نقل غير موتوري

برنامه ريزي ، مديريت و طراحي شهري:
-مديريت پروژه هاي شهري
-برنامه ريزي منطقه اي و شهري
-حقوق شهري
-مديريت شهري
-برنامه ريزي كالبدي شهري
-طراحي شهري
-كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
-مشاركت در امور شهري
-مديريت بحران
-گردشگري شهري
-بهسازي و نوسازي شهري
-نماهاي شهري
-تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافتهاي شهري

مهندسي شهرسازي وتوسعه شهري پايدار:
-شهرسازي نوين و توسعه پايدار
-بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها)
-بلاياي طبيعي و اثرات آن بر توسعه پايدار شهرها
-الگوها و شاخص هاي توسعه شهري پايدار
-سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
-جغرافيا و توسعه پايدار شهري و روستايي
-ناپايداري شهر و عوامل موثر
-تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
-شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
-حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
-كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
-توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
-شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر


مهندسي محيط زيست و محيط زيست شهري:
-شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
-مديريت پسماند در شهرها
-شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
-فضاي سبز و محيط زيست شهري
-مسائل محيط زيست كلان شهرها
-اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
-مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها
-اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
-ارزيابي اثرات زيست محيطي و مهندسي محيط زيست در شهرها
-حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن
-كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
-اكولوژي شهري ، شهر سبز و مكانيسم هاي توسعه پاك
-فاضلاب شهري و تصفيه آن
-طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست
-توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها
-اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها
-همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه  با محيط زيست
-ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري


منظر شهري پايدار و توسعه:
-تعاريف، مفاهيم و مباني نظري منظر شهري
-پايداري و منظر شهري
-برنامه ريزي و مديريت منظر شهري
-عناصر سازنده سيما و منظر شهري
-آسيب‌شناسي منظرشهري
-تجارب داخلي و خارجي در زمينه منظر شهري
-منظر شهرهاي اسلامي و شهرهاي ايران
-منظر شهري ، مسائل اجتماعي و خاطرات جمعي
-نمادها، نشانه ها، هنرهاي تجسمي و منظر شهري
-منظر طبيعي شهر و شهرهاي سنتي و جديد
-منظر شهري بافت هاي فرسوده و تاريخي
-منظر شهري بافت هاي نوساز
-ضوابط و دستورالعمل هاي منظر و نماهاي شهري


فرهنگ ، جامعه شناسي و روانشناسي شهري:
-تعامل فرهنگي و كالبد شهري 
-شهروند و حقوق شهروندي
-روانشناسي محيطي
-فرهنگ شهر نشيني و تعامل در فضاي شهري
-فرهنگ هاي بومي و شهر
-فرهنگ و جغرافياي شهري
-فرهنگ و توسعه شهري
-پايداري اجتماعي-فرهنگي در شهر
-فرهنگ و حمل و نقل شهري
-مديريت و فرهنگ شهري
-فرهنگ، هويت و منظر شهري
-تبلور فرهنگ در منظر و سيماي شهري
-نقش نهادينگي فرهنگي در شهرسازي

 
مرمت بافت ها و آثار تاريخي:
-بافت هاي تاريخي
-بهسازي آثار تاريخي
-نوسازي شهري
-بازسازي بافت تاريخي


مديريت ريسك و بحران و راه كار هاي ايجاد مديريت جامع بحران:
-مخاطرات طبيعي و راه كارهاي كاهش خطرپذيري DRR
-مديريت بحران در سيستمهاي بهداشتي و درماني
-حلقه هاي مفقوده در چرخه اجرايي مديريت كاهش خطر پذيري بحران DRM
-مشاركت مردمي و ظرفيت سازي ، تغييرات اقليم و چالش هاي مديريت بحران 
-راه كارها و ضرورت هاي تشكيل نظام مديريت جامع بحران
-نقش ديتا، اطلاعات، تكنيك ها، ابزار ها و سامانه هاي"تصميم ساز" در مديريت هوشمند سوانح
-تفاوت هاي ميان مديريت بحران، مديريت مقابله، مديريت شرايط اضطرار و مديريت بازتواني
-توانمندسازي و ظرفيت سازي تيم هاي جستجو ، آواربردار و امدادگر
-سيستم هاي هشدار مخاطرات طبيعي EWS ، سامانه سريع ارزيابي رخدادها RES
-تاب آور سازي در ابعاد ملي ، شهري و روستايي و ارتقاء تاب آوري ملي و تاب آورسازي شهرها MCR
-برنامه ريزي، آمادگي و راه كارهاي عملي براي تداوم كسب وكار BCM
-انتقال خطر پذيري به شخص ثالث (بيمه ها) Risk Transfer
-طراحي و استقرار سامانه هاي فرماندهي سانحه HICS و HEICS 

نظرات