همایش ملی نقش دانشگاه ها در کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان

همایش ملی نقش دانشگاه ها در کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان

محورهاي همايش:


 كارآفريني
- نقش آموزش‌عالي در توسعه كارآفريني (دانشگاه‌هاي كارآفرين)
- نقش آموزش و پرورش در توسعه كارآفريني
- ارتباط دانشگاه با صنعت و تاثير آن در توسعه كارآفريني
- نقش مراكز آموزش فني- حرفه‌اي و علمي-كاربردي در توسعه كارآفريني
- كارآفريني در عصر الكترونيك (نقش كسب و كارهاي الكترونيكي و دولت الكترونيك)
- نقش نوآوري و فناوري‌هاي نوين در ارتقاي كارآفريني
- تشخيص فرصت‌هاي كارآفريني مشاغل نوين
-استقرار و مديريت كسب و كارهاي جديد
-كارآفريني و صنعت گردشگري
- كارآفريني فردي (ويژگي¬هاي شخصيتي كارآفرينان)
- كارآفريني در سازمان‌ها و كارآفريني شركتي
- كارآفريني و مديريت شهري
- روابط متقابل فرهنگ كار و كارآفريني
- راهكارهاي بهبود وضعيت كارآفريني در شرايط تحريم
- نقش سياست و ديپلماسي سياسي در بهبود فضاي كسب و كار
- كارآفريني اجتماعي با رويكرد مشاغل خانگي و روستايي
- رويكرد جامعه شناختي به كارآفريني (نقش فرهنگ و مذهب)
- نقش كارآفريني در نيل به اهداف سند چشم¬ انداز ۱۴۰۴
- نقش بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري در تسهيلات كارآفريني
- سياست‌هاي مالي و اقتصادي كشور در توسعه كارآفريني
- روش‌هاي تأمين مالي براي راه اندازي كسب و كار
-نقش بازار بورس و اوراق بهادار در توسعه كارآفريني
-شناسايي موانع ورود بخش خصوصي به حوزه‌ي كسب و كار و ارائه ¬راهكارها
-نقش زنان در كارآفريني
-نقش كارآفريني در اقتصاد مقاومتي.

ارتباط بين دانشگاه و صنعت (جامعه):
-مباني نظري و تجربي در مورد ارتباط بين دانشگاه و صنعت.
-انتظارات متقابل دانشگاه و صنعت(جامعه).
-مدلها / الگوها / چهارچوبهاي ارتباط اثربخش بين دانشگاه و صنعت(جامعه).
-مباني نظري و تجربي در مورد مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري.
-كلينيكهاي تخصصي مشاوره و شركتهاي كارگزار، راه اندازي و استمرار كسب و كارهاي دانش بنيان.
-كسب و كارهاي(شركتهاي) دانش بنيان و تجاري سازي دانش و تكنولوژي

دانشگاههاي نسل سوم(كارآفرين و ارزش آفرين):
- مباني نظري و تجربي در مورد دانشگاه هاي نسل سوم.
- كارآفريني دانشگاهي و دانشگاه كارآفرين – تجاري سازي دانش و تكنولوژي دانشگاهي.
- برنامه ها و نظامهاي آموزشي كارآفرينانه در دانشگاهها.
- نقش دانشگاهها، مراكز پژوهشي، مراكز رشد، پارك هاي علم و فناوري و شركت هاي دانش بنيان در توسعه كار آفريني
- مباني نظري و تجربي در مورد كارآفريني و رشته هاي دانشگاهي.
- كارآفريني، اشتغالزايي و درآمدزايي رشته هاي مختلف دانشگاهي

تجاري سازي و فروش محصولات (آموزشي، پژوهشي، فناوري) دانشگاهي:
- خلق ثروت (اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي) دانش بنيان در حوزه هاي مختلف دانشگاهي.
- فروشگاهها، نمايشگاهها، و فن بازارهاي محصولات (آموزشي، پژوهشي، فناوري) دانشگاهي.
- زنجيره فروش و خدمات بعد از فروش(مديريت زنجيره عرضه) محصولات (آموزشي، پژوهشي، فناوري) دانشگاهي.
- خوشه هاي كسب وكارها، اتحاديه ها، اصناف، و سازمانهاي حمايتگر از محصولات(آموزشي، پژوهشي، فناوري) دانشگاهي.
-  مدلها / چهارچوبها / الگوهاي اشتغال زايي و درآمد زايي در حوزه هاي مختلف محصولات (آموزشي، پژوهشي، فناوري) دانشگاهي.

محور آزاد (طرح توجيهي و تحقيقات علمي و كاربردي در حوزه كارآفريني و شركت هاي دانش بنيان)

 

نظرات