همایش ملی پژوهش ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان

همایش ملی پژوهش ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان

محورهاي همايش:

-پرورش و تغذيه دام، طيور و آبزيان
-ژنتيك و اصلاح نژاد دام، طيور و آبزيان
-فيزيولوژي دام، طيور و آبزيان
-مديريت واحدهاي دامپروري و آبزي پروري
-بهداشت و بيماري هاي دام، طيور و آبزيان (پيشگيري، كنترل و درمان)
-كاربرد نانو فناوري و زيست فناوري در علوم دامي و آبزي پروري
-بازاريابي در صنعت دام، طيور و آبزيان
-حضور در بازارهاي جهاني (استانداردها، IQF، بسته بندي و ...)
-روش هاي مدرن ساماندهي و توسعه صنعت دام، طيور و آبزيان (خوشه ها، زنجيره هاي تامين، مديريت زنجيره هاي تامين و لجستيك)
-بهبود و روش هاي تامين خوراك مناسب براي دام، طيور و آبزيان
-بومي سازي فن آوري هاي صنعت دام، طيور و آبزيان
-چالش ها و مشكلات صنعت دام، طيور و آبزيان
-اقتصاد و ترويج د ر صنعت دام، طيور و آبزيان
-فرآوري محصولات دام، طيور و آبزيان

نظرات