سومین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت

سومین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت

محورهاي كنفرانس:

 پنل آسيب شناسي ارتباط دولت-صنعت-دانشگاه در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي
-ساختارها، قوانين و فرايندهاي موجود دولت- دانشگاه و صنعت به منظور توسعه تعاملات و همكاري ها
- رقابت پذيري ميان دانشگاه ها به منظور توسعه تعاملاتشان با بخش صنعت نفت و بالعكس
- باور و اعتماد مديران و خبرگان بخش دولت و صنعت و دانشگاه به يكديگر در محور تحقيق و توسعه
- واگرايي در سياست گذاريها و برنامه هاي راهبردي پژوهش و فناوري كشور براي توسعه همكاري دولت-دانشگاه و صنعت
-نقش حمايتهاي سياستي، قانوني و مالي دولت در زمينه توسعه همكاريهاي صنعت و دانشگاه
-  نقش دولت در توسعه علم، پژوهش، فناوري و نوآوري در اسناد بالادستي و برنامه هاي كلان
-  نقش توانمنديهاي سرمايه هاي انساني و مالكيت فكري و مديريت دانش در توسعه و تقويت ارتباط دولت-صنعت و دانشگاه
-  انطباق پذيري توسعه علمي، فناوري و نوآوريهاي بخش دانشگاه با نيازهاي صنعت

 
پنل طراحي و ساخت داخل (چالشها و راهكارها)
-طراحي و ساخت ماشين آلات و ابزارات داخلي پايين دستي
- طراحي و ساخت ماشين آلات و ابزارآلات بالا دستي 
- قوانين و مقررات و ساختار قانوني طراحي و ساخت

پنل مهندسي نفت(نوآوري ها-چالشها و راهكارها)
 
 مخزن:
 - مدلسازي مخازن
 - مديريت و صيانت از مخازن
 - روش ازدياد از برداشت
 -مدلسازي زمين شناسي
 - مخازن غير قابل برداشت
 - بهينه سازي و شناسايي مخازن
 - روش هاي ذخيره سازي
 - بررسي رفتار سيالات مخزن
 -مطالعات زمين شناسي
 
حفاري:
 - تعمير و تكميل چاه
 - حفاري انحرافي
 - سيالات تكميل و حفاري چاه
 - تجهيزات و دكل حفاري
 -مباحث زيست محيطي
 - فناوري اطلاعات
 -فناوري نوين تكميل و تعمير چاه
 -پايداري ديواره چاه
 -كاربردهاي حفاري  ليزر

بهره برداري:
 - انگيزه چاه و روش هاي آن
 - ايجاد شكاف هاي هيدروليكي
 - تزريق سيال
 - چالش هاي بخش بهره برداري و توليد

 پنل مهندسي شيمي(نوآوري ها-چالشها و راهكارها)
 -انرژي، احتراق و ايمني
 - پديده هاي انتقال
 - ترموديناميك
 - سينتيك و طراحي راكتور
 - فرآيندهاي جداسازي
 - محيط زيست
 -مدل سازي و شبيه سازي
 - مهندسي پليمر
 - نانوتكنولوژي
 -نفت، گاز و پتروشيمي
 -كنترل فرآيند  مبدل هاي حرارتي
 -كوره هاي صنعتي
 - ايمني و بازرسي
 - جداسازي گازهاي فلر و برگرداندن آن به صنعت
 - خوردگي
 - نيروگاه هاي حرارتي

 پنل نانو تكنولوژي(نوآوري ها-چالشها و راهكارها)
 -فناوري نانو در مته هاي حفاري
 -نانو سنسورها در حفاري و نمودار گيري
 -كاربرد نانو ذرات و نانو كامپوزيتها در بهره برداري
 -كاربرد نانوفناوري در تعيين خواص سيالات و سنگهاي مخزن
 -كاربرد نانو فناوري در افزايش ضريب برداشت از مخازن
 -كاربرد مواد نانوحفره اي در صنايع گاز و پتروشيمي
 -كاربرد نانوكاتاليستها در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
 -نقش نانو فناوري در ذخيره سازي گاز
 -كاربرد نانو مواد در روان كننده ها
 -كاربرد نانو مواد در ارتقاء كيفيت فرآورده هاي نفتي
 -كاربرد نانو فناوري در حفظ محيط زيست
 -كاربرد فناوري نانو در انرژي و محيط زيست
 -كاربرد نانو كامپوزيتها در ساخت پليمرهاي صنعت پتروشيمي
 -كاربرد نانو مواد در جلوگيري از خوردگي
 -نانو لوله هاي كربني و كاربردهاي محيطي و انرژي آنها
 -هيدروژلهاي نانو كامپوزيتي و كاربرد آنها در ازدياد برداشت
 -نانو ساختار هاي كربني در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي
 -كاربرد نانو كامپوزيت هاي پليمري در صنايع نفتي
 -زئوليت ها و كاربردهاي آنها در صنايع نفتي

 پنل مديريت و اقتصاد نفت و گاز و پتروشيمي(نوآوري ها- چالشها و راهكارها)
 -نياز سنجي آموزشي و  آموزش كاركنان
 -مديريت كيفيت و بهره وري
 -مديريت منابع انساني در صنايع نفت و گاز (جذب ، بهسازي و بازنشستگي كاركنان)
 -اقتصاد انرژي و ايزو  انرژيحسابداري قيمت تمام شده محصولات و بودجه ريزي عملياتي در صنايع نفت و گاز
 -مديريت و ارزيابي عملكرد كاركنان (مدلها،چالشها و راهكارها)مديريت روابط عمومي در سازمان
 -حسابداري منابع انساني در صنايع نفت و گاز
 -مديريت امور حقوقي و قراردادهاي بين المللي
 -مديريت كارآفريني و نوآوري در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي
 -سيستم هاي اطلاعات مديريت، سيستم هاي  مالي و حسابداري و فناوري اطلاعات در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي
 -تامين مالي طرح و پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي

 پنل محيط زيست و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي(نوآوريها-راهكارها و چالشها)
 -سياست‌گذاري و مديريت انرژي در صنايع نفت و گاز
 -سياست‌گذاري صنايع و مديريت محيط زيست
 - امنيت انرژي
 -كارآفريني در حوزه‌هاي مرتبط با انرژي
 -انرژيهاي تجديدپذير
 - عرضه و تقاضاي سوخت
 -اثرات زيست محيطي استفاده از منابع مختلف انرژي
 - روشهاي نوين پايش و حذف آلاينده‌ها
 - سوختهاي جايگزين
 - بازيابي سوخت و انرژي
 - بهينه‌سازي مصرف انرژي
 - تبديل و ذخيره انرژي
 -شبيه‌سازي و مدل‌سازي سيستم‌هاي انرژي
 - فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي
 -توليد انرژي غيرمتمركز و سيستم هاي همزمان حرارت

نظرات