اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی

اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی

دانشكده منابع طبيعي و علوم زمين دانشگاه شهركرد به عنوان نهاد آموزش عالي منابع طبيعي در قلب زاگرس در پايتخت آب ايران (استان چهار محال و بختياري) در نظر دارد نخستين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس مركزي را درتاريخ 10 و 11 شهريور ماه 1395 برگزار نمايد.

 

محورهاي همايش:
- جنگلداري و توسعه پايدار در زاگرس مركزي  
- مرتعداري و توسعه پايدار در زاگرس مركزي  
- آبخيزداري و توسعه پايدار در زاگرس مركزي  
- شيلات و توسعه پايدار در زاگرس مركزي  
- محيط زيست و توسعه پايدار در زاگرس مركزي  


محورهاي ويژه: 
- تغيير اقليم و چالش هاي تأمين منابع آبي در زاگرس مركزي
- زوال بوم سازگان هاي زاگرس مركزي 

:

نظرات